Mestna občina je dne 26.7.2010 sklenila pogodbo z društvom v zvezi z upravljanjem prostorov, namenjenih izvajanju kulturne dejavnosti. To društvo je, skladno z določilom pogodbe, da lahko za prostore sklepa najemne in druge pogodbe s pisnim soglasjem mestne občine, nadalje v oktobru 2010 sklenilo pogodbo z zasebnim zavodom, h kateri je mestna občina dala soglasje (ni pa mestna občina pogodbena stranka), po katerem je ta zavod prevzel del obveznosti, ki jih društvo samo ni moglo izvajati. Društvo je v letošnjem letu prenehalo obstajati, zaradi česar je prenehala veljati tudi pogodba z zavodom. Ker je interes mestne občine vsekakor ohranitev kulturne dejavnosti v navedenih prostorih in ker je zasebni zavod v te prostore vnesel svojo opremo, je želela mestna občina z zavodom skleniti novo pogodbo in urediti pogodbeno razmerje, po katerem bi celotno obveznost po prvotni pogodbi z društvom prenesli na zavod. Direktor zavoda je sin funkcionarke-svetnice v Svetu mestne občine. Svet mestne občine o zadevi ni odločal (posamični program je sprejel župan), niti niso prostori kakorkoli financirani iz proračuna (o katerem bi npr. svetnica lahko glasovala), niti do sedaj svetnica ni sodelovala v katerikoli fazi postopka, skratka dosledno so bila upoštevana določila ZIntPK. Ali lahko mestna občina sklene kakršnokoli pogodbo z zavodom, katerega direktor je sin funkcionarke, v kolikor so upoštevana določila o dolžnem izogibanju nasprotju interesov?

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, določa, da so vsi posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki pomeni javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, podeljevanje koncesij, podeljevanje posebnih in izključnih pravic, med občino in njenim funkcionarjem ali njegovim družinskim članom prepovedani, če je funkcionar ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Nadaljnje tretji odstavek določa, da prepoved poslovanja v obsegu, ki ga določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da so ob tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o nasprotju interesov in dolžnosti izogibanja temu nasprotju.
V skladu z navedenimi določbami ZIntPK oddaje nepremičnin v najem, kadar je lastnik nepremičnine organ javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje (v smislu 35. člena ZIntPK) ni mogoče presojati po določbah ZIntPK, ki urejajo omejitve poslovanja. Pri oddaji nepremičnin s strani občine, le ta ne naroča blaga, storitev ali gradenj, kot to med drugim določa 35. člen ZIntPK, zato se oddaja nepremičnine v lasti občine ne more presojati na podlagi 35. člena ZIntPK.
So pa uradne osebe (v vašem primeru občinska svetnica, katere sin je direktor zavoda) pri postopku oddaje nepremičnine dolžne paziti na dolžnost izogibanja nasprotju interesov, ki je določeno v 12. točki 4. člena ZIntPK. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK).

(odgovor z dne 5.4.2012, pod št. 06241-1/2012,132)