Ali se člani nadzornega odbora občine tudi štejejo za funkcionarje in ali je treba tudi za njih poročati podatke o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja do vašega organa?

Sporočamo vam, da omejitve poslovanja v skladu s 35. členom ZIntPK veljajo le za subjekte, povezane s funkcionarji in njihovimi družinskimi člani.
V skladu s 6. točko 4. člena ZIntPK so funkcionarji oziroma funkcionarke: poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti), poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, generalni sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler prejemajo nadomestilo plače v skladu z zakonom, ter funkcionarji Banke Slovenije, če njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije.
Nadalje 34. a člena Zakona o lokalno samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) določa, da so občinski funkcionarji člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Izhajajoč iz navedenega člani nadzornega odbora občine niso funkcionarji in niso zavezanci za poročanje podatkov o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja v razmerju do občine, v kateri delujejo kot člani nadzornega odbora.

(odgovor z dne 31.1.2012 št. 06252-1/2012-129)