Ali lahko občinski funkcionar z računom prodaja blago občini (reprezentanca), kjer je zaposlen, in samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, ki v isti občini sodelujejo v postopkih javnih naročil.

V skladu s 35. členom ZIntPK omejitve poslovanja veljajo le med subjektom funkcionarja ali njegovega družinskega člana in organom, v katerem funkcionar opravlja funkcijo. Absolutna prepoved poslovanja velja v primeru javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva, vključno s podeljevanjem koncesij.
V primeru, ko gre za poslovanje funkcionarja s samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami, ki v isti občini sodelujejo pri postopkih javnih naročil, torej ni podana omejitev poslovanja po ZIntPK, saj ti s.p.-ji oziroma pravne osebe niso naročniki v smislu 35. člena ZIntPK.
Občinski funkcionar občini, v kateri opravlja funkcijo (se pravi je župan, podžupan ali občinski svetnik), ne more prodajati blaga oziroma storitev, saj takšno poslovanje zapade v pojem javnega naročanja skladno z ZIntPK, četudi gre za majhne zneske.

(odgovor z dne 28.6.2011 št. 001-1/2011-576)