Direktor podjetja X d.o.o. in hkrati član občinskega sveta občine, pri kateri želi pridobiti podjetje koncesijsko pogodbo za izvajanje občinske gospodarske javne službe, pri čemer se izvajanje občinske javne gospodarske službe ne bo financiralo iz občinskega proračuna. Zanima vas, ali se navedeno podjetje lahko prijavi in sklene koncesijsko pogodbo, ali se morate pri dodeljevanju koncesije izločiti iz kakšne faze odločanja.

ZIntPK v prvem odstavku 35. člena določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih in izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Iz navedenih določb izhaja absolutna prepoved poslovanja v postopkih javnega naročanja in sklepanja javno zasebnega partnerstva vključno s podeljevanjem koncesij (posebnih in izključnih pravic) med organom, ki izvaja postopek podeljevanja koncesije, in subjektom, v katerem je funkcionar, ki pri tem organu opravlja funkcijo, poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik.
V vašem primeru, ko opravljate funkcijo člana občinskega sveta občine, ki bi podelila koncesijo za opravljanje občinske javne gospodarske službe družbi, katere direktor in pooblaščenec za zastopanje ste, je torej podana absolutna prepoved poslovanja, kar pomeni, da občina, v kateri opravljate funkcijo občinskega svetnika, ne sme skleniti pogodbe o podelitvi koncesije družbi, katere poslovodja in zastopnik ste. Pri tem posebej opozarjamo na sedmi odstavek 35. člena, ki določa, da so pogodbe ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami tega člena, nične.

(odgovor z dne 28.6.2011 št. 001-1/2011-578)