Župan občine je hkrati 50% lastnik trgovine, ki je pogorela, škoda pa se ocenjuje na 200.000 EUR. V občini je praksa, da ob elementarni ali naravni nesreči občina pomaga z delom sredstev iz občinskih rezerv. Komisijo prosite za mnenje, kaj lahko storite v primeru, ko je oškodovanec po elementarni nesreči istočasno župan, da ne bi kršili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

35. člen ZIntPK v prvem odstavku določa, da organ oziroma organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Po drugem odstavku 35. člena velja prepoved iz prvega odstavka tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Po tretjem odstavku 35. člena ZIntPK prepoved poslovanja med navedenimi udeleženci ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz veh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.
Postopek dodelitve sredstev oziroma finančne pomoči v primeru naravnih oziroma elementarnih nesreč ne sodi med postopke javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva oziroma podeljevanja koncesij, temveč med druge načine pridobivanja sredstev, za katere se uporablja tretji odstavek 35. člena ZIntPK.
V vašem primeru, ko gre za dodelitev občinske finančne pomoči županu ali poslovnemu subjektu, katerega solastnik je župan, se je skladno s tretjim odstavkom 35. člena ZIntPK župan dolžan izogniti možnosti za nastanek nasprotja interesov. To stori tako, da se dosledno izloči iz vseh faz predlaganja in odločanja, pa tudi podpisovanja dokumentov o dodelitvi sredstev občinske pomoči njemu ali poslovnemu subjektu, ki je v njegovi solasti. O dodelitvi pomoči temu subjektu mora torej v celoti odločiti nekdo drug (npr. podžupan), župan pa na to odločitev ne sme (formalno ali neformalno) vplivati. Nespoštovanje določb 35. člena ZIntPK ima za posledico ničnost pogodbe ali druge oblike pridobivanja sredstev.

(odgovor z dne 19.12.2011 št. 001-1/2011-979)