Ali lahko krajevna skupnost posluje z d.o.o, katerega lastnik je predsednik krajevne skupnosti?

Institut omejitev poslovanja ureja prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa oziroma organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Predsednik krajevne skupnosti ob upoštevanju določbe 6. točke 4. člena ZIntPK ni funkcionar, zato se omejitve poslovanja med krajevno skupnostjo in njegovim podjetjem na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne vzpostavijo. Je pa v tem primeru relevanten tudi četrti odstavek 35. člena ZIntPK, ki določa, da prepoved poslovanja velja tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem. Če je predsednik krajevne skupnosti hkrati tudi funkcionar občine, katere del je krajevna skupnost (občinski funkcionarji so župan, podžupan in občinski svetniki), ta krajevna skupnost z njegovim podjetjem ne sme poslovati. Če predsednik krajevne skupnosti ni hkrati tudi funkcionar občine, pa za poslovanje med krajevno skupnostjo in njegovim podjetjem ni omejitev z vidika 35. člena ZIntPK.

Opozarjamo pa, da predsednik krajevne skupnosti na strani krajevne skupnosti ne more odločati o tem, da se bo sklenila pogodba z njegovim podjetjem, niti podpisati take pogodbe v imenu krajevne skupnosti, saj bi to pomenilo nasprotje interesov. Predsednik krajevne skupnosti, ki je hkrati lastnik in/ali zastopnik podjetja, ki s krajevno skupnostjo sklepa posel, mora biti torej v celoti izločen iz postopka vzpostavitve in izvedbe tega poslovnega sodelovanja.

Odgovor z dne 21.08.2012 št. 06241-1/2012-243