Prejeli smo vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste bili s strani direktorice občinske uprave obveščeni, da je direktorica občinske uprave s 1.1.2012 registrirala lastno podjetje. Menite, da je dejavnost podjetja širša od obrazložitve, ki je v prilogi, zato komisijo naprošate za uradno tolmačenje, ali je o tem obvestila tudi komisijo. Sprašujete, ali morate o tem obvestiti Nadzorni odbor občine in ali je sploh dovoljeno registrirati podjetje uradniku, ki opravlja funkcijo direktorja.

V zvezi z vašim vprašanjem, ali je direktorica občinske uprave o opravljanju dodatne dejavnosti obvestila komisijo, vas obveščamo, da uradniki na položaju (ta status imajo tudi direktorji občinske uprave) skladno s 26. členom ZIntPK niso dolžni obveščati komisije o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, temveč je ta obveznost v ZIntPK določena zgolj za poklicne funkcionarje (na ravni občine so to župani in podžupani, če funkcijo opravljajo poklicno).

Vprašanja, ki jih zastavljate, se nanašajo na prvi odstavek 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 13/2007-uradno prečiščeno besedilo, št. 65/2008, v nadaljevanju: ZJU), in sicer gre za vprašanje dovoljenosti opravljanja druge dejavnosti, ki ga za uradnike ureja ZJU. Prvi odstavek 100. člena ZJU določa,da uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela,če bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne ali je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa. Nadalje drugi odstavek določa, da mora uradnik preden začne opravljati dejavnost, za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, to sporočiti predstojniku. Opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka prepove uradniku predstojnik s sklepom, kar pomeni, da je presoja dovoljenosti hkratnega opravljanja dela uradnika in druge dejavnosti v pristojnosti predstojnika.
Razlaga določb ZJU in presoja dovoljenosti opravljanja druge dejavnosti za uradnike ni v pristojnosti komisije, zato vam svetujemo, da se za morebitna ustrezna pojasnila glede dovoljenosti opravljanja druge dejavnosti obrnete na Ministrstvo pravosodje in javno upravo.

Odgovor z dne 19.09.2012 št. 06240-1/2012-121