Ali je potrebno v skladu z drugim odstavkom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije posredovati obrazec do 31.1. tekoče leto za preteklo leto, kljub temu, da ni prišlo do nikakršnih sprememb (v lastništvu, funkciji,…)?

Če v preteklem letu ni bilo sprememb premoženjskega stanja tako, kot to določa 2. odstavek 43. člena ZIntPK, ni potrebno ponovno poročati v elektronski obliki.