Ali lahko javni zavod posluje s članom sveta zavoda oziroma ali je tovrstna praksa v nasprotju z določbami ZIntPK?

Določbe ZIntPK, ki urejajo področje omejitev poslovanja, se uporabljajo le za subjekte, s katerimi so povezani funkcionarji in njihovi družinski člani ter za funkcionarje in njihove družinske člane kot fizične osebe – kdo so funkcionarji, podrobneje določa 6. točka 4. člena ZIntPK – to so poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih skupnostih, poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah. Član sveta zavoda nima statusa funkcionarja skladno z ZIntPK, zato se določbe tega zakona glede omejitev in prepovedi poslovanja zanj ne uporabljajo –poslovanje javnega zavoda s članom sveta zavoda oziroma s subjektom, s katerim je ta član sveta zavoda povezan, z vidika določb ZIntPK glede omejitev poslovanja ni sporna.
Je pa član sveta zavoda uradna oseba v smislu 10. točke 4. člena ZIntPK, kar pomeni, da ga v celoti zavezujejo določbe ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov. Nasprotje interesov je v 12. točki 4. člena ZIntPK definirano kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. V smislu 37. člena ZIntPK mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne in svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.
Komisija zato opozarja, da se je član sveta zavoda dolžan izogibati nasprotju interesov in mora biti dosledno izločen iz vseh postopkov odločanja sveta zavoda v zadevah, ki se kakorkoli nanašajo na subjekt, s katerim je povezan, saj bi se v nasprotnem primeru utegnil ustvariti najmanj videz, da svojih javnih nalog v funkciji člana sveta zavoda, ki se kakorkoli nanašajo na subjekt, s katerim je povezan, ne opravlja nepristransko in objektivno.

Odgovor z dne 09.05.2013 št. 06262-1/2013-110