Navajate, da je občina zaprosila Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za tolmačenje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A), katero je pojasnilo, da izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. Takšno mnenje ministrstva ste upoštevali in podali odstop kot mestni svetnik. Po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki in po proučitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa se vam pojavljajo dileme: izvoljeni ste bili na neposrednih, svobodnih lokalnih volitvah s strani občanov in po tej logiki bi vas morali občani tudi razrešiti; v zakonu ni izrecno navedeno kdo je funkcionar; ne razumete tretjega odstavka 29. člena, ki določa, da prejšnji odstavek ne velja za neposredno izvoljene funkcionarje. S tem v zvezi prosite za mnenje, ali ste ravnali prav, ko ste odstopili, saj menite, da je ena temeljnih pravic državljanov v demokratični družbi imeti možnost kandidirati in biti izvoljeni ter voliti.

Nezdružljivost člana občinskega sveta z drugimi funkcijami ali dejavnostmi primarno ureja 37. b člen ZLS, ki v drugem odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi dejavnostmi, za katere tako določa zakon. Takšna zakona pa sta tudi ZSRR-2A in ZIntPK. Prvi, ki je stopil v veljavo dne 28.7.2012, v 13. členu določa, da izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. Drugi (ZIntPK) pa v drugem odstavku 27. člena določa, da nepoklicni funkcionar (član občinskega sveta) ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Med te osebe ne sodijo društva, ustanove in politične stranke.

Glede na to, da 3. člen ZIntPK določa, da ta zakon velja za javni sektor, če drug zakon vprašanj, ki so urejena s tem zakonom, ne ureja drugače (subsidiarnost), pojasnjujemo, da se v tem konkretnem primeru za izvoljene funkcionarje od uveljavitve ZSRRA-2A dalje primarno uporabljajo določbe tega zakona.

S tem v zvezi je potrebno še izpostaviti mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bilo posredovano v avgustu 2012 (sicer za drugo razvojno agencijo v Sloveniji), in sicer, da je cilj predlagatelja ZSSR-2A postopno uvajanje nove ureditve glede RRS, ter da je kljub temu, da zakon ne predvideva prehodne določbe, potrebno zadevne spremembe glede organa upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA uveljaviti šele ob novih imenovanjih.

Če bi imeli kakršna koli druga vprašanja oziroma pomisleke glede konkretnega primera, vam neobvezujoče svetujemo, da se obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno tolmačiti ZSRR-2A, ki – kot navedeno zgoraj – se primarno uporablja za vprašanje (ne)združljivosti položaja direktorja RRA s funkcijo občinskega svetnika.

(odgovor z dne 18.6.2013, št. 06240-1/2013- 95)