Navajate, da je občina izvedla javno naročilo, na katerega se je prijavi javni zavod, katerega zakoniti zastopnik je občinski svetnik te občine. Dodajate, da v tem primeru obstajajo omejitve poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11), dalje ZIntPK). S tem v zvezi vas zanima, kaj morate napisati v sklepu oziroma obrazložitvi slednjega – ali gre v tem primeru za izločitev, zavrnitev ali zavržbo.

ZIntPK ne določa postopka ali pravil, kako mora organ postopati v primeru, kot je opisan, opozarjamo pa, da v skladu z določbami ZIntPK o omejitvah poslovanja ne smete skleniti posla s subjektom za katerega veljajo omenitve poslovanja. V kolikor bi prišlo do sklenitve bi bila takšna pogodba (oziroma druge oblike pridobivanja sredstev) v skladu s 7. odstavkom 35. člena ZIntPK nična.

S tem v zvezi je tudi komisija telefonično pridobila neobvezujoče mnenje Ministrstva za finance, ki priporoča, da naročniki v razpisno dokumentacijo primarno vnesejo oziroma vstavijo izjavo (pogoj), s katero ponudniki (poslovni subjekti) izjavijo, da za njih ne veljajo omejitve poslovanja po 35. členu ZIntPK. V kolikor bi vseeno tak ponudnik podal svojo ponudbo, bi naročnik takšno ponudbo moral izločiti v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). V kolikor pa takšnega pogoja (izjave) v razpisni dokumentaciji ni (bilo), pa, kot nadaljuje Ministrstvo za finance, se lahko naročniki, za vse ponudbe poslovnih subjektov za katere veljajo omejitve poslovanja, poslužujejo 19. točke 2. člena ZJN-2, ki govori o nepopolni ponudbi (nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi).

(odgovor z dne 14.6.2013, št. 06241-1/2013-96)