Svet šole je s tajnim glasovanjem izpeljal izbiro kandidata za delovno mesto ravnatelja, za katerega je glasoval tudi član sveta šole kot predstavnik staršev, ki je bil tudi sam kandidat za ravnatelja. Kot predsednica sveta šole, ki ste opozorili kandidata na izločitev iz glasovanja o samem sebi, ste prejeli odgovor, da je takšno glasovanje zakonito in z njim ni nič narobe. Ker je bilo glasovanje tajno, ni bilo možno ugotoviti, kako je kdo glasoval. Glede na to, da morate pridobiti še mnenje MŠŠ in na naslednji seji izpeljati imenovanje, prosite komisijo za mnenje, kako ravnati v navedenem primeru, ali je potrebno kandidata odstraniti iz obravnave, ali ponoviti razpis, ali le glasovanje. Hkrati sprašujete, kakšna je odgovornost predsednice in članov sveta in ali ima kandidat pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na postopek.

V primeru, ko član sveta šole kot uradna oseba, ki nastopa kot kandidat za ravnatelja šole, na svetu glasuje o samem sebi, so v smislu 12. točke 4. člena ZIntPK podane okoliščine, v katerem je ustvarjen najmanj videz, da njegov zasebni interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje njegovih javnih nalog kot člana sveta šole, ki povzroča nasprotje interesov. V smislu 38. člena ZIntPK je ob nastopu navedenih okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, član sveta šole dolžan obvestiti svojega predstojnika (predsednika sveta) in prenehati z delom člana sveta ter se izločiti iz vseh postopkov in odločanj o imenovanju ravnatelja šole, v katerih tudi sam sodeluje.
Glede na vaše navedbe, da je član sveta sodeloval v postopku glasovanja o imenovanju ravnatelja, v katerem je bil udeležen tudi sam kot kandidat, vam komisija svetuje, da kot njegova predstojnica (predsednica sveta šole) v smislu drugega odstavka 38. člena ZIntPK odločite o obstoju nasprotja interesov ter s svojo odločitvijo seznanite navedenega člana sveta šole. V zvezi s tem lahko sprejmete določene ukrepe in se odločite za ponovitev glasovanja in izločitev člana sveta iz postopka glasovanja in odločanja o imenovanju ravnatelja šole, lahko pa tudi za ponovitev razpisnega postopka, če ugotovite, da je član sveta, ki je hkrati kandidat za ravnatelja, s svojimi dosedanjimi ravnanji vplival na ostale člane sveta, da so glasovali o njem.
Komisija pri tem tudi svetuje, da v internih aktih posebej uredite dolžno izogibanje nasprotju interesov pri članih sveta šole, in opredelite primere okoliščin, ki privedejo do nastanka nasprotja interesov in določite ukrepe za odpravo nasprotja interesov.
Na vprašanje o možnosti vpogleda kandidata v dokumentacijo o postopku imenovanja pa vam Komisija ne more odgovoriti, ker tega vprašanje ne ureja ZIntPK, zato predlagamo, da se s tem vprašanjem obrnete na Ministrstvo za šolstvo in šport RS, ki je pristojno za razlago in nadzor nad delovno pravno zakonodajo s področja šolstva.

(odgovor z dne 16.1.2012 št. 06262-1/2012-2)