Žena občinskega svetnika je članica uredniškega odbora občinskega glasila. Za glasilo piše članke in ga lektorira, za opravljeno delo pa prejme nagrado, ki se izplača preko avtorske pogodbe. Ali gre za omejitve poslovanja?

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, določa, da so vsi posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki pomeni javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, podeljevanje koncesij, podeljevanje posebnih in izključnih pravic med občino in njenim funkcionarjem ali njegovim družinskim članom prepovedani, če je funkcionar ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa oziroma organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo (2. odstavek 35. člena ZIntPK). Dalje ZIntpK v 6. odstavku določa, da omejitve poslovanja ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije. Ti posli se zaključijo skladno s pogodbo in torej ostanejo v veljavi do izteka pogodbenega roka, ni pa jih mogoče obnoviti ali ponovno skleniti, če je posameznik medtem nastopil funkcijo, zaradi katere se vzpostavijo omejitve poslovanja.

V primeru, ki ste ga navedli (v kolikor je bila avtorska pogodba z ženo občinskega svetnika sklenjena po nastopu mandata občinskega svetnika) so vzpostavljene omejitve poslovanja. Občina ne bi smela imeti sklenjene avtorske pogodbe z ženo občinskega svetnika, saj ZIntPK tovrstno poslovanje v 2. odstavku 35. člena izrecno prepoveduje. V kolikor pa je do sklenitve avtorske pogodbe prišlo preden je občinski svetnik nastopil svoj mandat, pa omejitve niso vzpostavljene. Ta posel se zaključi skladno s pogodbo in ostane v veljavi do izteka pogodbenega roka, ni pa ga mogoče obnoviti ali ponovno skleniti, če so medtem nastopile okoliščine, zaradi katerih se vzpostavijo omejitve poslovanja.
Odgovor št. 06241-1/2014-183 z dne 13/11/2014