Ali so prokuristi in člani organov nadzora zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?

Prokuristi in člani organov nadzora so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja, če gre za prokuriste SDH in člane nadzornega sveta SDH ali za člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, v skladu z 62. členom Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1), ki je stopil v veljavo dne 26. 4. 2014.

Če pa gre za prokuriste in člane organov nadzora družb, v katerih SDH nima večinskega deleža ali prevladujočega vpliva, so navedene osebe lahko zavezanci za poročanje premoženjskega stanja le, če opravljajo še naloge oseb, odgovornih za javna naročila, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK (seveda samo, če gre za javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti).