Kot turistična organizacija med drugim skrbite tudi za turistično informacijsko dejavnost. Dejavnost se opravlja na več lokacijah (info centri). Ena izmed lokacij se nahaja v prostorih turistične agencije, zato imate z agencijo sklenjeno pogodbo za opravljanje te dejavnosti. Lastnica agencije pa je tudi svetnica v občinskem svetu Občine x. Sprašujete, ali je to skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko presojamo zgolj skladnost ravnanja ali ureditve z določbami ZIntPK, ne pa tudi s predpisi iz drugih področij. Iz vprašanja sklepamo, da gre za zavod, ki ima status javnega zavoda, njegova ustanoviteljica pa je Občina x in da se vprašanje nanaša na institut omejitev poslovanja po ZIntPK. Občinska svetnica Občine x je hkrati lastnica turistične agencije, s katero posluje javni zavod.
Prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja, določa, da so vsi posli, sklenjeni na podlagi postopkov oziroma vsako pridobivanje sredstev, ki pomeni javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, podeljevanje posebnih in izključnih pravic, med občino in njenim funkcionarjem ali družinskim članom prepovedani, če je funkcionar ali njegov družinski član v subjektu udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Nadalje tretji odstavek določa, da prepoved poslovanja v obsegu, ki ga določa prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da so ob tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o nasprotju interesov in dolžnosti izogibanja temu nasprotju.
V skladu z navedenimi določbami pogodbe za opravljanje dejavnosti, ki jo imate sklenjeno s turistično agencijo katere lastnica je občinska svetnica ni mogoče presojati po ZIntPK, z vidika omejitev poslovanja. Določbe 35. člena ZIntPK urejajo oziroma prepovedujejo neposredna razmerja med organom (v vašem primeru občino) in funkcionarjem (v vašem primeru občinsko svetnico) oziroma njegovim družinskim članom ali subjektom, s katerim so te osebe povezane na način, določen v 35. členu ZIntPK.
V primeru, ki ga opisujete je poslovno razmerje vzpostavljeno med javnim zavodom in turistično agencijo, katere lastnica je občinska svetnica ni pa vzpostavljeno med Občino x v kateri svetnica opravlja svojo funkcijo in subjektom, katerega lastnica je ta občinska svetnica, zato omejitev poslovanja v smislu 35. člena ZIntPK ni podana, kar pomeni, da javni zavod lahko posluje s turistično agencijo brez omejitev določenih v ZIntPK.

(odgovor z dne 10.2.2012, pod št. 06241-1/2012,53)