Ali lahko županja opravlja dela in naloge, ki so v pristojnosti direktorja občinske uprave; ali je prenos odločanja na I. in II. stopnji po Zakonu o splošnem upravnem postopku s pooblastilom županje na pravnika zakonit; in, ali je funkcija podžupanje združljiva s članstvom v Krajevni skupnosti.

Komisija je vprašanja o nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev pristojna razlagati le z vidika določb ZIntPK, ki v smislu 3. člena velja v primeru, če drug zakon vprašanj ne ureja drugače. Nezdružljivost funkcij župana in podžupana z drugimi funkcijami in deli v občinski upravi oziroma službi ožjega dela občine ureja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 67/08, 79/08, 51/10, v nadaljevanju: ZLS), predvsem njegov 37.b člen, določbe ZIntPK pa se uporabljajo le za opravljanje drugih dejavnosti, ki v ZLS niso navedene.

Po 37.b členu ZLS funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Isti člen v drugem odstavku določa, da funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Po neobvezujočem mnenju komisije to pomeni – izhajajoč iz omenjene določbe – da prenos nalog iz pristojnosti direktorja občinske uprave (gre za naloge v zvezi z načrtovanjem in vodenjem dela občinske uprave, organizacije in koordinacije dela ipd.) na županjo, ni v skladu z veljavno zakonodajo. Kar se tiče članstva v krajevni skupnosti, pa je odgoovor – ponovno po neobvezujočem mnenju komisije – odvisen od tega, ali županja v ožjem delu občine (krajevni skupnosti) opravlja kakšno delo.

Ponovno poudarjamo, da se vaš primer oziroma vprašanja nanašajo na materijo, ki jo ureja ZLS, katerega razlaga in tolmačenje (pa tudi ukrepanje v primeru kršitev) ni v pristojnosti komisije. Zato vam svetujemo, da se s temi vprašanji obrnete na pristojno Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (tudi vprašanje o prenosu odločanja na I. in II. stopnji po Zakonu o splošnem upravnem postopku je v pristojnosti tega ministrtva), kjer vam bodo lahko posredovali uradno oziroma obvezujočo razlago ter pojasnili tudi, kakšne so možnosti ukrepanja v primeru kršitve določb ZLS in ZUP.

odgovor z dne 5.7.2012 št. 06244-8/2012-2)