Katere so dolžnosti lobista?

Lobist se mora vpisati v register lobistov ter prijaviti vsako spremembo podatkov, ki so navedeni v registru, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe. Lobist mora komisiji tudi pisno poročati o svojem delu, in sicer:

  • do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto,
  • najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije.

Izjeme, katerim se ni potrebno vpisati v register lobistov, so lobisti, ki lobirajo za interesno organizacijo, v kateri so zaposleni in se za ta namen niso dolžni vpisati v register lobistov. Enako velja za zakonite zastopnike ali izvoljene predstavnike interesnih organizacij.

Lobist (ne glede na to ali je vpisan v register lobistov ali je lobist oseba, ki se mu po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrebno registrirati) se mora lobirancem identificirati in pokazati pooblastilo interesne organizacije – naročnika, za lobiranje v določeni zadevi. Lobist mora navesti tudi namen in cilj, za katerega lobira.