Zaposleni ste kot svetovalka v strokovnem združenju na področju socialnega varstva, kjer delate na javnem pooblastilu. V sklopu javnega pooblastila pripravljate gradivo za komisijo, ki izdaja licence supervizorjem. Strokovno združenje ne izvaja supervizije, temveč spremlja izvajanje supervizije ter izdaja in odvzema licence supervizorjem. Izvajate supervizijo kot dopolnilno dejavnost poleg svojega rednega dela svetovalke-uradnice v različnih organizacijah na področju socialnega varstva in delate preko avtorske pogodbe in to v času vašega dopusta. Ali ste zaradi te dopolnilne dejavnosti v navskrižju interesov s svojim rednim delom in ali lahko odprete za to dejavnost s.p.?

Glede na to, da so v dopisu presplošne navedbe o organizaciji, v kateri ste zaposleni in vašem delovnem statusu, vam lahko le na splošni ravni pojasnimo pravila o nasprotju interesov, določena v ZIntPK, ki veljajo za uradne osebe.
Nasprotje interesov je v 12. točki 4. člena ZIntPK opredeljeno kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja ali nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Pri ugotavljanju nasprotja interesov je potrebno upoštevati okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge. Uradna oseba mora skladno s 37. členom ZIntPK pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne. To stori tako, da o tem obvesti svojega predstojnika, ali pa se izloči iz delovanja v postopku, v katerem obstaja tudi njen zasebni interes.
V vašem primeru bi po mnenju komisije do nasprotja interesov lahko prišlo v primeru, ko bi kot uradnica opravljali opravila, ki se nanašajo na pravne ali fizične osebe, s katerimi imate ali ste imeli osebne, poslovne ali politične stike oziroma ste pri njih opravljali supervizijo. Ob nastopu takšnih okoliščin ste dolžni seznaniti svojega predstojnika in ravnati skladno z njegovimi navodili.
O ustanovitvi poslovnega subjekta s.p. za izvajanje supervizij vam komisija ne more podati odgovora, ker tega področja ZIntPK ne ureja, temveč ga ureja delovno pravna zakonodaja. Če imate status uradnice skladno z Zakonom o javnih uslužbencih, pa za vaš primer pravila v zvezi s tem vsebuje tudi 100. člen tega zakona. Za razlago Zakona o javnih uslužbencih je pristojno Ministrstvo za javno upravo.

(odgovor z dne 29.12.2011 št. 001-1/2011-997)