Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, Ljubljana

Odgovorna oseba za katalog:
dr. Robert Šumi, predsednik organa

Datum objave kataloga oziroma zadnje spremembe: katalog je bil na spletno stran vnesen leta 2004, nazadnje pa spremenjen 2. 4. 2024.

Druge oblike kataloga: katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.


Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa so na voljo na tej povezavi.

Seznam notranjih organizacijskih enot Komisije za preprečevanje korupcije:

Kabinet predsednika
Vodja: Rado Jože Kerč
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si

Urad Komisije
Vodja: mag. Sonja Jelen
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si

Center za razvoj in preventivo
Vodja: mag. Vita Habjan Barborič
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si

Služba za operativo
Vodja: Katja Mihelič Sušnik
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si

Sektor za nadzor
Vodja: Anja Perc
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si

Center za zaščito prijaviteljev
Vodja: Gregor Pirjevec
T: 01 400 57 10
e-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si


Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Milena Podjed Fabjančič,
višja svetnica za pravna vprašanja
e-mail: milena.podjed-fabjancic@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana,
tel. št. (01) 400 5710

mag. Sonja Jelen
vodja Urada Komisije
e-mail: sonja.jelen@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel. št. (01) 400 5710

mag. Martina Vodušek
svetnica Komisije
e-mail: martina.vodusek@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel. št. (01) 400 5710

Manca Orehek
svetnica Komisije
e-mail: manca.orehek@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel. št. (01) 400 5710

Jana Lesnik
svetnica Komisije
e-mail: jana.lesnik@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel. št. (01) 400 5710

Gregor Pirjevec
Vodja Centra za zaščito prijaviteljev
e-mail gregor.pirjevec@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel. št. (01) 400 5710

Blaž Kovač
svetnik Komisije
e-mail: blaz.kovac@kpk-rs.si
naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel. št. (01) 400 5710


Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa


Drugi mednarodni akti


Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Komisija za preprečevanje korupcije sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja preprečevanja korupcije, spremlja uresničevanje teh predpisov ter daje pobude za njihove spremembe in dopolnitve ter daje mnenja o ustreznosti določb predlogov zakonov in podzakonskih aktov z vidika predpisov, ki urejajo področje integritete in preprečevanja korupcije.


Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkovSeznam ostalih zbirk

 • Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

 • Evidenca zadev s področja mednarodne korupcije

 • Evidenca zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj

 • Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje

 • Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK

 • Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK

 • Evidenca seznamov daril funkcionarjev in seznamov daril državnim in lokalnim organom in nosilcem javnih pooblastil

 • Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK

 • Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov

 • Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK

 • Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK

 • Evidenca oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena ZIntPK

 • Evidenca funkcionarjev, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov iz resolucije

 • Evidenca – register lobistov

 • Evidenca – samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti

 • Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK

 • Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

 • Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

 • Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog

 • Evidenca o zaposlenih delavcih (osebne mape)

 • Evidenca o zaposlenih delavcih in stroških dela (mferac) KE-SD

 • Evidenca o izvajalcih avtorskih in podjemnih pogodb

 • Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in požarno varnost

 • Evidenca zadev/dokumentarnega gradiva

 • Evidenca obiskovalcev

 • Dnevnik tiskanih dokumentov

 • Evidenca o volonterskih pripravnikih

 • Pristopna kontrola in registracija delovnega časa na komisiji za preprečevanje korupcije

 • Seznam identifikacijskih kartic

 • Evidenca prejemnikov e-novic in KPK Vestnika, na e-pošto

 • Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih


Metapodatkovni opis javnih evidenc je dostopen na tej povezavi.


Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta: Katalog informacij javnega značaja

Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije, na naslovu Dunajska cesta 56, Ljubljana, vsak delavnik od 8.30 do 15.00 ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.


Stroškovnik


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Področje lobiranja

Zapise lobirancev za leta 2011, 2012, 2013 in 2014 si lahko ogledate v arhivu na tej povezavi.


Področje korupcije in področje notranje revizije poslovanja


Letna poročila – ZDIJZ


Seznam uradnih oseb