Zavezanci, organi za zunanjo prijavo in Vrhovno sodišče Republike Slovenije morajo Komisiji za preprečevanje korupcije enkrat letno poročati podatke v zvezi s prijavami, Komisija pa oblikuje skupno letno poročilo za potrebe statističnega poročanja Evropski komisiji

Dokumenti