Prijavitelji so posamezniki, ki Komisiji za preprečevanje korupcije ali drugemu pristojnemu organu podajo prijavo o ravnanju, za katerega verjamejo, da ima znake korupcije ali drugih nepravilnosti, ki so v pristojnosti Komisije. Na tej strani boste našli obrazec za oddajo prijave, vse pravice in pristojnosti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev ter druge pomembne informacije, ki jih prijavitelj potrebuje pri oddaji prijave.

Obveščamo vas, da bo Komisija vašo prijavo obravnavala v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter vrstnega reda obravnave prijav, kot ga določa Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, 28. člen (vrstni red obravnave):

  1. Pri določanju vrstnega reda obravnave prijav in zadev, začetih na lastno pobudo (v nadaljnjem besedilu: zadeva), Komisija upošteva varovanje javnega interesa oziroma javne koristi.

  2. Prednostno se obravnava zlasti zadevo: a) ki ima znake trajajočega ali ponavljajočega kršenja ZIntPK, b) ki je javno odmevna in ima znake protipravnega, nevestnega, neetičnega, nestrokovnega ali kako drugače očitno nepoštenega, nečastnega, negospodarnega ali neskrbnega ravnanja, c) pri kateri obstaja izrazita izpostavljenost korupcijskim in drugim tveganjem za protipravna ravnanja, d) v kateri so obravnavani najvišji predstavniki države, e) ki ima ali bi lahko imela velik pomen za krepitev integritete in preprečevanje korupcije, f) ki ima znake mednarodne korupcije ali g) v drugih primerih, ko tako odloči predsednik.

  3. Zadeve, iz katerih izhaja potreba po zaščiti osebe ali po preprečitvi škodljivih posledic, in zadeve, začete na lastno pobudo, Komisija praviloma obravnava prednostno.

  4. O prednostni obravnavi zadeve odloči predsednik. Predlog za prednostno obravnavo lahko ustno ali pisno poda tudi uslužbenec ali član senata. Uslužbenec za zadevo, ki se bo prednostno obravnavala, pripravi načrt aktivnosti.

O postopanju s prijavo vas bo Komisija po končanem postopku obvestila le, če boste to zahtevali. V tem primeru vas prosimo, da v prijavi navedete ustrezen kontakt, kamor vam bomo po končanem postopku posredovali obvestilo.


Prosimo vas, da se pri osebnem uveljavljanju pravic v postopkih Komisije, kot so vpogled v spis, dopolnitev vloge ipd., vnaprej naročite. Enako velja in je zaželeno tudi za kakršen koli drug osebni obisk oziroma posvet v času naših uradnih ur.

Polja, označena z zvezdico *, so obvezna.

Postopek obravnave na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) se lahko začne:

  • na podlagi prijave pravne ali fizične osebe,

  • na lastno pobudo Komisije, ko ta zazna sum kršitve iz svoje pristojnosti (iz lastnih zaznav, iz medijev, pri obravnavi kakšne druge prijave in podobno), in zaradi vsebine oceni, da jo je treba obravnavati.

Komisija vsako (prejeto) prijavo skrbno prebere in preuči vsebino navedb, nato pa sprejme odločitev, ali iz vsebine prijave izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti Komisije, torej sumi kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (sumi korupcije, kršitev integritete, nasprotja interesov, omejitev poslovanja, nezdružljivosti funkcij, lobiranja, omejitev in prepovedi sprejemanja daril, protikorupcijske klavzule itd.), ter v tem primeru nadaljuje postopek obravnave.