Na Komisiji za preprečevanje korupcije kot podlago za svoje delo uporabljamo številne slovenske in mednarodne pravne akte.

SLOVENSKI KROVNI AKTI IN ZAKONODAJA

Naše pristojnosti in naloge primarno določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je ta zakon za nas krovni dokument, ki določa in usmerja naše delovanje.


Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je začel veljati 22. 2. 2023, celovito in sistematično ureja področje prijave in obravnave kršitev, zaznanih v delovnem okolju, in zaščito prijaviteljev v primeru povračilnih ukrepov delodajalca. Za Komisijo je prinesel vrsto novih pristojnosti.


MEDNARODNI PRAVNI AKTI IN ZAKONODAJA


KONVENCIJE

V svetu so bile najprej sprejete regionalne konvencije o korupciji, zlasti v Evropi. Tem se v zadnjem času vedno bolj pridružujejo tudi globalni obvezni pravni akti. Med njimi je najprej prav omeniti Konvencijo Združenih narodov proti korupciji.


Drugo

Področje korupcije na različne načine opredeljuje tudi vrsta drugih mednarodnih aktov, od katerih se nekateri izrecno nanašajo na Republiko Slovenijo, drugi, ki niso obvezni (in zato tudi še neprevedeni), pa predstavljajo zgolj neobvezne usmeritve za delo držav pri preprečevanju in zatiranju korupcije. Najaktivnejše mednarodne organizacije na področju boja proti korupciji so Svet Evrope – GRECO, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD in Organizacija združenih narodov.

Profil Republike Slovenije

GRECO
OECD
UNODC


SVET EVROPE


ORGANIZACIJA ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ – OECD


ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV