Zavezanci za izvajanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) so bodisi posamezne osebe bodisi subjekti javnega sektorja. Povečini se določbe ZIntPK nanašajo na delovanje javnega sektorja – pri uradnih osebah gre predvsem za različne skupine oseb, ki so zaposlene oziroma opravljajo funkcijo v javnih institucijah oziroma institucijah z javnimi pooblastili. Nekaj določb pa je takih, ki regulirajo tudi področje zasebnega sektorja oziroma stik med zasebnim in javnim sektorjem (npr. določbe o lobiranju).

Uradne osebe so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja


Funkcionarji

Funkcionarji oziroma funkcionarke so vse spodaj naštete uradne osebe.

Spodnji katalog obveznosti, ki jih funkcionarjem nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), vsebuje splošne informacije o zakonsko predpisanih dejanjih ter navodila in roke za njihovo izpolnitev . Za podrobnosti v zvezi z obveznostmi in sankcijami pozorno preučite člene ZIntPK (pri nekaterih institutih pa tudi določbe predpisov, ki urejajo vaše področje dela), saj predstavlja ta katalog le splošni vodič po obveznostih. Pri tem poudarjamo, da se ureditve v ZIntPK ne uporabljajo za primere, ko za določeno kategorijo poklicnih funkcionarjev posamezno področje ureja drug, specialnejši zakon. V tem primeru torej tudi ne velja besedilo, zapisano v katalogu obveznosti, temveč veljajo določbe zakona, ki ureja vaše področje dela/funkcijo. Če specialni/področni zakon usmerja tudi na uporabo drugega zakona, se poleg specialnega zakona v primerih, ki jih ta ne ureja, uporabljajo določbe ZIntPK.

Moška oblika zapisa v katalogu velja za oba spola.

Opombe pri spodnji razdelitvi funkcionarjev po tipu:
*Poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njegove pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta

**Funkcionar Banke Slovenije, če njegove pravice in obveznosti niso drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije, in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije


Ostale uradne osebe