Pravna podlaga za javno objavo osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) v prvem odstavku 9. člena določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z novelo ZIntPK-C, ki se uporablja od 17. 11. 2020, je zakonodajalec določil pravno podlago za objavo podatkov iz pravnomočnih odločb o prekršku, ki se nanašajo na funkcionarje. Objava obsega podatke o kršitelju (osebno ime ali naziv in sedež pravne osebe), kršitvi (opis okoliščin, ki pomenijo prekršek) in izrečeni sankciji. Objava je na spletni strani javno dostopna pet let po objavi.

Z javnimi objavami smo na Komisiji pričeli februarja 2022, ko smo od sprejetja novele pridobili zadosten nabor pravnomočnih prekrškovnih odločb, da bi z njihovo objavo zasledovali svoje poslanstvo preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitve ZIntPK. Objave tako vsebujejo pravnomočne prekrškovne odločbe funkcionarjev od konca leta 2020 dalje in ostajajo v objavi 5 let po pravnomočnosti odločbe. Tovrstne odločbe so sicer del Komisije kot prekrškovnega organa in jih po ZIntPK lahko objavljamo poleg drugih ugotovitev in odločitev Komisije.

Prekrškovni postopki

Pooblaščena uradna oseba po ugotovitvi pogojev za začetek postopka o prekršku po uradni dolžnosti oziroma na podlagi predloga zbere potrebna obvestila in dokaze o prekršku, pri tem ugotavlja dejstva, okoliščine in težo posamezne kršitve, (npr. njihovo število, vrsto, čas, ki je pretekel od storitve, nastanek ali možnost nastanka škodljivih posledic, olajševalne in oteževalne okoliščine), presodi osebne okoliščine kršitelja in vpliv na javni interes, ter samostojno odloči o vrsti in višini sankcije v skladu z načelom sorazmernosti.

Namesto uvedbe postopka in izreka sankcije kršitelju lahko izreče zgolj opozorilo, če je storjeni prekršek neznatnega pomena oziroma je storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.

Sankcije za kršitve določb ZIntPK so določene v 77. do 79. členu. Za izrek globe je pomembna tudi določba drugega odstavka 80. člena ZIntPK.


08. 04. 2024

Komisija je zoper kršitelja Franca Škrabeta vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve drugega odstavka 41. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrškov po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 28. 3. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

Več
08. 04. 2024

Komisija je zoper kršiteljico Urško Repolusk vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 43. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrškov po dvanajsti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 27. 3. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

Več
02. 04. 2024

Komisija je zoper kršiteljico Sanjo Štiglic vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 2. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

Več
02. 04. 2024

Komisija je zoper kršitelja Danijela Levičarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 8. 3. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

Več

Novice pred 1. 1. 2024 so dostopne na arhivski spletni strani.