Erar (Aerarium) je latinsko ime državne blagajne in v prenesenem smislu pomeni javne finance. Aplikacija je namenjena preglednemu spremljanju denarnih tokov subjektov javnega sektorja, ki omogoča vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja, prejeta darila in zapise o lobističnih stikih, ter prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov.

Pričujoča spletna storitev splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd. Javna osvetlitev toka denarja med javnim in zasebnim povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev, omogoča argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem. Komisija za preprečevanje korupcije s tem projektom odpira novo paradigmo transparentnosti delovanja države in omejevanje korupcijskih tveganj. Temeljno poslanstvo KPK je namreč: krepitev delovanja pravne države, integritete in transparentnosti, odpravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov.

Aplikacija Erar je nastala na podlagi znanja in izkušenj, ki jih je komisija pridobila z aplikacijo Supervizor, ki je predhodnik aplikacije Erar. Nova aplikacija nam zaradi bolj modularne strukture omogoča več svobode pri razširitvah in nadgradnjah.

Komisija za preprečevanje korupcije je podatke o pravnih subjektih pridobila iz registrov AJPES-a, iz seznama davčnih zavezancev, od Uprave za javna plačila, s strani Ministrstva za finance, Uradnega lista Republike Slovenije, Finančne uprave in Urada za preprečevanje pranja denarja. Komisija se do objavljenih podatkov ne opredeljuje in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost. Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre za podatke o izplačilih. Celovito informacijo o podlagi za konkretno izplačilo lahko dobite pri posameznem proračunskem uporabniku.

Aplikacija omogoča tudi vpogled v podatke (kot plačnikov) pravnih oseb zasebnega prava, zavezancev za informacije javnega značaja (register je na voljo pri AJPES), kar je omogočil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C Uradni list RS, št. 22/14 z dne 2. 4. 2014). Družbe v državni lasti ne poslujejo preko državne zakladnice (kot organi državne uprave in lokalnih skupnosti) ampak imajo svoje transakcijske račune pri komercialnih bankah. Podatke o transakcijah teh družb banke posredujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih objavlja na svojih spletnih straneh. V aplikacijo Erar so tako vključeni podatki o transakcijah gospodarskih družb, ki so v registru zavezancev za informacije javnega značaja od 17. oktobra 2014 naprej (na ta dan je začela veljati obveznost objave podatkov).

Podatki v aplikaciji Erar so takšni, kot so. Razen v primeru združevanja preimenovanih proračunskih uporabnikov ter združevanja prejemnikov fizičnih oseb v fiktivne prejemnike (plače, pokojnine, nadomestila bolniških odsotnosti, štipendije ... ) so podatki takšni kot jih komisiji posredujejo upravljavci zbirk. Občasno lahko pride do odstopanja med podatki in dejanskim stanjem. V takšnem primeru vas prosimo, da o tem obvestite komisijo in upravljavca zbirke podatkov. Morebitne nepravilnosti bomo skušali v čim krajšem času odpraviti. Objavljeni podatki so informativnega značaja. Uporabnikom priporočamo, da pred sprejemanjem odločitev na njihovi podlagi njihovo popolnost, točnost in ažurnost preverijo pri izvornem upravljalcu podatkovne zbirke. Zaradi tovrstnih popravkov se lahko objavljeni podatki kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

Opomba: Pri podjetnikih, ki so se odločili uporabljati osebni račun tudi za poslovne transakije, skladno z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), ki to dopušča, Erar načeloma objavlja vse transakcije, ne glede na to, ali gre za poslovne ali zasebne. Takšna praksa je skladna z Navodilom glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ [https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop/navodilo-glede-izvajanja-10a-%C4%8Dlena-zdijz], ki ga je podal Informacijski pooblaščenec 11. 04. 2016.