Vsak posameznik ima pravico Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) ali drugemu pristojnemu organu podati prijavo o ravnanju, za katerega verjame, da ima znake korupcije ali drugih nepravilnosti, ki so v pristojnosti Komisije.

Zakaj prijaviti korupcijo ali drugo kršitev iz pristojnosti Komisije?

  • Ker tudi vi želite ukrepati!

  • Ker drugače pristojni organi ne bomo mogli ustrezno ukrepati zoper storilce!

  • Ker bomo le z doslednim razkrivanjem tovrstnih primerov lahko ocenili, kako velik problem sploh predstavljajo!

  • Ker tako pripomorete k temu, da se korupcija ne izplača!

Komisiji lahko podate prijavo o koruptivnem ravnanju ali v zvezi z drugimi kršitvami, za obravnavo katerih je pristojna Komisija. Komisija vsako prejeto prijavo skrbno prebere in preuči posredovane navedbe, nato pa sprejme odločitev, ali iz nje izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti Komisije, v tem primeru gre prijava v nadaljnji postopek. Več o postopku prijave korupcije lahko preberete tukaj.


Oblika prijave ni predpisana. Predlagamo vam, da v prijavi navedete čim več informacij, ki bodo Komisiji olajšale preučevanje zadeve in ugotavljanje dejanskega stanja.

Prijavo lahko podate pisno (po pošti ali po elektronski poti), ustno (osebno ali po telefonu) ali s spodnjim spletnim obrazcem.

Prosimo vas, da se pri osebnem uveljavljanju pravic v postopkih Komisije, kot so vpogled v spis, dopolnitev vloge ipd., vnaprej naročite. Enako velja in je zaželeno tudi za kakršen koli drug osebni obisk oziroma posvet v času naših uradnih ur.


Prosimo vas, da se pri osebnem uveljavljanju pravic v postopkih Komisije, kot so vpogled v spis, dopolnitev vloge ipd., vnaprej naročite. Enako velja in je zaželeno tudi za kakršen koli drug osebni obisk oziroma posvet v času naših uradnih ur.

Polja, označena z zvezdico *, so obvezna.

Obveščamo vas, da bo Komisija vašo prijavo obravnavala v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter vrstnega reda obravnave prijav, kot ga določa Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, 28. člen (vrstni red obravnave):

  1. Pri določanju vrstnega reda obravnave prijav in zadev, začetih na lastno pobudo (v nadaljnjem besedilu: zadeva), Komisija upošteva varovanje javnega interesa oziroma javne koristi.

  2. Prednostno se obravnava zlasti zadevo: a) ki ima znake trajajočega ali ponavljajočega kršenja ZIntPK, b) ki je javno odmevna in ima znake protipravnega, nevestnega, neetičnega, nestrokovnega ali kako drugače očitno nepoštenega, nečastnega, negospodarnega ali neskrbnega ravnanja, c) pri kateri obstaja izrazita izpostavljenost korupcijskim in drugim tveganjem za protipravna ravnanja, d) v kateri so obravnavani najvišji predstavniki države, e) ki ima ali bi lahko imela velik pomen za krepitev integritete in preprečevanje korupcije, f) ki ima znake mednarodne korupcije ali g) v drugih primerih, ko tako odloči predsednik.

  3. Zadeve, iz katerih izhaja potreba po zaščiti osebe ali po preprečitvi škodljivih posledic, in zadeve, začete na lastno pobudo, Komisija praviloma obravnava prednostno.

  4. O prednostni obravnavi zadeve odloči predsednik. Predlog za prednostno obravnavo lahko ustno ali pisno poda tudi uslužbenec ali član senata. Uslužbenec za zadevo, ki se bo prednostno obravnavala, pripravi načrt aktivnosti.

O postopanju s prijavo vas bo Komisija po končanem postopku obvestila le, če boste to zahtevali. V tem primeru vas prosimo, da v prijavi navedete ustrezen kontakt, kamor vam bomo po končanem postopku posredovali obvestilo.


ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

Komisija je zavezana ščititi identiteto prijaviteljev. V skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) nihče ne sme ugotavljati ali razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja. Enako velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Komisija lahko kaznuje vsakega posameznika, ki bodisi skuša ugotavljati (lažji prekršek) bodisi je že razkril identiteto (težji prekršek) prijavitelja. Na tem mestu še opozarjamo, da se zlonamerna prijava (naklepna prijava ali javno razkritje neresničnih informacij) kaznuje kot prekršek, če niso podani znaki za kaznivo dejanje. 


POSTOPEK PRED KOMISIJO

Postopek obravnave na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) se lahko začne: 

  • na podlagi prijave pravne ali fizične osebe, 

  • na lastno pobudo Komisije, ko ta zazna sum kršitve iz svoje pristojnosti (iz lastnih zaznav, iz medijev, pri obravnavi kakšne druge prijave in podobno), in zaradi vsebine oceni, da jo je treba obravnavati. 

Komisija vsako (prejeto) prijavo skrbno prebere in preuči vsebino navedb, nato pa sprejme odločitev, ali iz vsebine prijave izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti Komisije, torej sumi kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (sumi korupcije, kršitev integritete, nasprotja interesov, omejitev poslovanja, nezdružljivosti funkcij, lobiranja, omejitev in prepovedi sprejemanja daril, protikorupcijske klavzule itd.), ter v tem primeru nadaljuje postopek obravnave.