Vodstvo

Komisija je kolegijski organ odločanja in je sestavljena iz treh članov: predsednika in dveh namestnikov, ki so po statusu funkcionarji. Pri tem je predsednik pristojen za vodenje in organizacijo dela na komisiji, njegov glas pri odločanju o vsebinskih zadevah pa je enakovreden glasu posameznega namestnika. Odločitve o vsebinskih zadevah sprejema komisija na sejah z večino glasov vseh članov komisije.

Zakon predpisuje poseben način izbora in imenovanja članov komisije, ki naj bi zagotavljal njeno neodvisnost. Predsednika in dva namestnika imenuje predsednik republike, izbere pa jih med kandidati, ki mu jih predlaga kandidacijska komisija. V kandidacijsko komisijo svoje člane imenujejo ministrstvo, pristojno za javno upravo (izmed uradnikov z delovnega področja krepitve integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v javnem sektorju), neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, Državni zbor Republike Slovenije ter Sodni svet in Državnotožilski svet (izmed članov, ki sestavljajo Komisijo za etiko in integriteto).

Predsednik

Dr. Robert Šumi, rojen leta 1974 na Jesenicah, je doktor znanosti s področja poslovne etike – integritete in kadrovskega menedžmenta – vodenja.  Doktoriral je leta 2013 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji. Pred tem je zaključil magistrski študij na Fakulteti za družbene vede, še prej pa je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede Univerze in na Visoki policijsko-varnostni šoli Univerze v Mariboru.

Od leta 1993 do nastopa funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 1. aprila 2020 je bil zaposlen v policiji. Kariero je začel na Policijski upravi Kranj kot policist in kasneje policist – kriminalist ter policijski inšpektor, od leta 2007 pa je bil zaposlen na Generalni policijski upravi, kjer je med drugim v obdobju 2008–2010 vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov na nivoju celotne policije. Od ustanovitve Odbora za integriteto in etiko v policiji leta 2011 je bil predsednik tega odbora, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Od leta 2014 je vodil novoustanovljeni Center za raziskovalne in socialne veščine, ki deluje v okviru Policijske akademije in na katerem se je med drugim ukvarjal z aktivnostmi na področjih organizacijske in osebnostne integritete, etike, psihološke pomoči in podpore, etičnega vodenja, profesionalizma, krepitve dobrih medsebojnih odnosov in upravljanja konfliktov …

Leta 2019 je postal docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, v okviru Ministrstva za javno upravo pa je izvajal tudi usposabljanja za javne uslužbence s področja integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov in drugih neetičnih ravnanj pri izvajanju javnih nalog. Že desetletje je aktiven tudi kot mednarodni strokovnjak v okviru različnih evropskih institucij (Svet Evrope, GRECO, CEPOL, Frontex, DCAF, OVSE, Taiex).

Ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in izvajanjem aktivnosti na področju krepitve osebnostne in organizacijske integritete ter preprečevanja korupcije in drugih oblik neetičnosti v domačem in mednarodnem okolju, z vodenjem na različnih organizacijskih ravneh ter z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj in izvajanjem nadzorstvenih dejavnosti.

Namestnik predsednika

Mag. Uroš Novak je rojen leta 1969 in je magistriral na Fakulteti za upravo, pred tem pa je opravil višjo in visoko upravno šolo. Od septembra 2017 do nastopa funkcije na komisiji je bil zaposlen na Slovenskih železnicah, pred tem pa je od leta 1999 delal na tedanji davčni upravi, ki se je po združitvi s carinsko upravo avgusta 2014 preimenovala v Finančno upravo RS.

 

Namestnik predsednika

Simon Savski je rojen leta 1966, univerzitetni diplomirani pravnik. Na Pravni fakulteti je diplomiral leta 2006, pred tem pa je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in Visoko policijsko-varnostni šoli.

Svojo kariero je začel kot policist in kariero nadaljeval kot policijski inšpektor na Operativno komunikacijskem centru Generalne policijske uprave. Na Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve je od leta 2008 pokrival področja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, varnosti na smučiščih in varnosti tožilstev. Od leta 2013 je delal v Ministrstvu za pravosodje kot svetovalec za varnost, pri čemer je skrbel za varnost pravosodnih organov, ministrstva, za področje obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter za varnost tajnih podatkov. Je avtor Zakona o zasebnem varovanju in soavtor Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem.

Je strokovnjak za področje varovanja, načrtovanje varovanja in risk managementa. Kot predavatelj s področja varovanja je izvajal različna usposabljanja sodnikov, tožilcev in zaposlenih v pravosodnih organih ter varnostnega osebja v Zbornici RS za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ter na več višjih strokovnih šolah.

Simon Savski živi z ženo Sonjo in hčerko Simono, ki je po izobrazbi prav tako pravnica. V svojem prostem času rad potuje in raziskuje neodkrite destinacije. Privlačijo ga številni športi, kot sta kolesarjenje in jahanje, v zadnjem času pa se aktivneje udeležuje ekipnega jadranja na mednarodnih regatnih tekmovanjih.