Prekrški

Komisija je z uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) postala prekrškovni organ. To pomeni, da ji zakon daje pooblastila za odločanje v postopkih o prekrških in izrekanje sankcij. Komisija lahko za različne prekrške kaznuje posameznike, odgovorne osebe, nosilce javnih pooblastil in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava ter interesne organizacije. Najvišja globa, ki jo lahko izreče posamezniku, je 2000 evrov, odgovorni osebi 4000 evrov, nosilcu javnih pooblastil in drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava ali interesni organizaciji pa 100.000 evrov.

 

VRSTE PREKRŠKOV

 • kršitve obveznosti organov in organizacij javnega sektorja, da v pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov, ki jih sklepajo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, kot obvezno sestavino vključijo protikorupcijsko klavzulo,
 • zavrnitev ali opustitev posredovanja zahtevanih podatkov in dokumentov komisiji,
 • neudeležba zaposlenih v javnem sektorju na seji komisije,
 • kršitve zaščite prijaviteljev korupcije,
 • nedovoljeno ugotavljanje ali razkritje identitete prijavitelja,
 • kršitve ukrepov za zaščito prijavitelja,
 • zlonamerna prijava korupcije (če niso podani znaki kaznivega dejanja),
 • kršitve v zvezi s preprečevanjem nasprotja interesov in nadzora nad sprejemanjem daril,
 • opustitev dolžnosti pisnega obveščanja predstojnika o obstoju nasprotja interesov ali možnosti, da bi do njega prišlo. Če uradna oseba predstojnika nima, mora obvestiti komisijo
 • funkcionar ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi,
 • kršitev nedovoljenega sprejemanja daril in drugih koristi v zvezi s funkcijo,
 • opustitev vpisa daril v seznam,
 • kršitve prepovedi zadržanja darila,
 • kršitve dolžnosti prijave premoženjskega stanja, funkcij, dejavnosti in dohodkov,
 • kršitve omejitev poslovanja naročnika s subjekti funkcionarja pri javnih naročilih,
 • nesporočanje ali opustitev sporočanja podatkov o subjektih, s katerimi so funkcionar in njegovi družinski člani povezani tako, da so več kot 5% udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu,
 • kršitve v zvezi z lobiranjem,
 • lobiranec, ki ne izdela predpisanega zapisa o lobiranju,
 • lobiranec, ki ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register lobistov, stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov ali stika, pri katerem se lobist ne identificira, ne pove, za katero interesno organizacijo lobira in namena ter cilja lobiranja,
 • lobist lobirancem ne sme posredovati netočnih, nepopolnih ali zavajajoče informacije, in ne sme ravnati proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev,
 • lobiranec, ki v roku 10 dni od lobiranja oziroma poskusa lobiranja ne prijavi komisiji lobista, ki ni vpisan v register lobistov, ali lobista, ki posreduje netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije ali ravna proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev,
 • opustitev dolžnostnega oblikovanja in sprejema načrta integritete za državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne zavode, javne gospodarske zavode in javne sklade,
 • opustitev dolžnostnega poročanja subjektov javnega sektorja o dejavnostih za uresničevanje ukrepov iz akcijskega nacrta za uresničevanje resolucije o preprečevanju korupcije v RS.

 

ZA PREKRŠKE PO ZIntPK ODGOVARJAJO:

 • zavezanci kot posamezniki (fizične osebe),
 • odgovorne osebe državnih organov, organov lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in odgovorne osebe pravnih oseb zasebnega in javnega prava,
 • nosilci javnih pooblastil in druge pravne osebe javnega in zasebnega prava,
 • interesne organizacije, za katere z njeno vednostjo lobira posameznik v nasprotju z določili ZIntPK.

 

Za prekrške po ZIntPK je predpisana globa; in sicer za posameznike v zneskih od 400 do 1200 evrov in do 1000 do 2000 evrov, za odgovorne osebe od 400 do 4000 evrov in za pravne osebe ter interesne organizacije od 400 do 100.000 evrov. Komisija je kot prekrškovni organ z zakonom pooblaščena, da izreka globe tudi v višjem znesku od pri posameznem prekršku najnižjega predpisanega zneska globe.