Pristojnosti in pooblastila

Komisija izvaja nadzor in preiskuje primere sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v okviru svojega drugega organizacijskega stebra – Službe za nadzor in preiskave (SNAP). Službo sestavljajo zaposleni, ki se ukvarjajo s preiskavami sumov koruptivnih ravnanj in drugih kršitev iz pristojnosti komisije, pooblaščenka za nasprotje interesov in pooblaščenka za lobiranje.

Služba za nadzor in preiskave (SNAP) se ukvarja tudi z zaščito prijaviteljev, nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij, omejitvami pri sprejemu daril, omejitvami poslovanja in nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. Predstavlja pa tudi generator za upravne in prekrškovne postopke.

Obravnava konkretnih primerov sumov koruptivnih ravnanj in drugih nepravilnosti v pristojnosti komisije

Komisija v okviru SNAP izvršuje in opravlja naloge s področja ugotavljanja sumov korupcije v konkretnih zadevah. Če komisija v samem postopku ali ob zaključku obravnave konkretne zadeve ugotovi, da je prišlo do kršitev izven njene pristojnosti, prijavo odstopi pristojnemu organu v nadaljnje reševanje.

Če po zaključku obravnave konkretne zadeve komisija ugotovi, da posamezno ravnanje uradne ali odgovorne osebe ustreza definiciji korupcije, o takšnem ravnanju oblikuje načelno mnenje ali ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih objavi na svoji spletni strani. Navedeno ne pomeni odločanja o kazenski, prekrškovni, odškodninski, disciplinski ali drugi odgovornosti pravne ali fizične osebe in nima oblike upravne odločbe. Namen načelnih mnenj je podati splošno usmeritev, ki je v pomoč pri interpretaciji podobnih ravnanj, s čimer se bolj natančno opredeli vsebino zakonsko definiranega pojma korupcije. Načelna mnenja so tako primarno namenjena osveščanju javnosti in krepitvi protikorupcijske kulture.

Komisija lahko odloči tudi s sprejetjem mnenja, priporočila, pojasnila, stališča, ugotovitev o konkretnem primeru oziroma drugega podobnega končnega dokumenta, več v rubriki Odločitve in mnenja komisije.

Ker je preiskovanje sumov korupcije praviloma učinkovitejše, če je vanj hkrati vključenih več institucij z različnimi pooblastili in pristojnostmi, komisija na tem področju, glede na potrebe posameznega primera, sodeluje z organi odkrivanja in pregona ter vzpostavlja stike tudi z drugimi pristojnimi nadzornimi državnimi institucijami (Računsko sodišče, inšpektorati …). Pri več kot 1200 prijavah domnevnih koruptivnih ravnanj letno je vsakršna zunanja strokovna pomoč in podpora zaposlenim SNAP zelo dobrodošla.