Kdaj gre za darilo, kdaj za donacijo in kdaj za sponzorstvo in ali lahko v vrtcu prejem vsega trojega zabeležite na isti seznam daril? Kako postaviti ločnico med darilom in donacijo, kdaj je potrebno sestaviti donatorsko pogodbo in kdaj ne in kaj storiti v primeru donatorstva, če samo ena stranka knjiži donacijo? Ali nagrade pri npr. likovnih tečajih sodijo med darila oziroma ali je dovolj, da nagrade, prejete na natečajih, vpišete v seznam daril ali pa so potrebni še nadaljnji postopki?

Skladno s 30. in 34. členom ZIntPK Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) vodi evidenco daril za funkcionarje in državne organe, lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil. 6. točka 4. člena ZIntPK podrobneje določa kdo so funkcionarji. Vrtec je javno vzgojno izobraževalni zavod, ki izvaja javno službo. Iz določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in Zakona o vrtcih (ZVrt) izhaja, da vrtec ni nosilec javnega pooblastila zato tudi ni zavezanec za poročanje o prejetih darilih po ZIntPK, prav tako ni zavezanec ravnatelj vrtca, ker po ZIntPK nima statusa funkcionarja. Vrtec kot institucija in zaposleni v vrtcu, ki imajo status javnih uslužbencev so v zvezi s sprejemanjem daril dolžni upoštevati in se ravnati po določbah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). ZJU je pristojno tolmačiti in razlagati Ministrstvo za javno upravo, zato vam svetujemo, da se za pojasnila o pravilih glede sprejemanja in evidentiranja daril javnih uslužbencev obrnete na Ministrstvo za javno upravo.

(odgovor z dne 15.12.2011 št. 001-1/2011-965)