Navajate, da bodo pri pripravi javnega razpisa in razpisne dokumentacije za primarno kmetijsko pridelavo ter kmetijsko predelavo sodelovali nekateri kmetijski svetovalci, zaposleni na različnih enotah v kmetijsko gozdarskih zadrugah. Ti kmetijski svetovalci, ki bodo svetovali pri pripravi razpisa in razpisne dokumentacije, pa bodo potem v okviru zadruge, v kateri delajo, svetovali kmetom pri prijavljanju na razpis. Zanima vas, ali gre pri tem za nasprotje interesov. Dodatno ste pojasnili, da je nosilec razpisa vaš regionalni sklad, kmetijski svetovalci, zaposleni na različnih enotah kmetijsko gozdarskih zadrug, pa bodo v postopku sodelovali kot strokovnjaki iz različnih področij. V praksi bodo po objavi javnega razpisa na svojih enotah kmetijsko gozdarskih zadrug pomagali kmetom pri pripravi dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis vašega sklada.

Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere po 10. točki 4. člena sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes te osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Pri nasprotju interesov je potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera, ki lahko kažejo na to, da bo uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravljala svoje javne naloge.
Ocenjujemo, da samo dejstvo, da je posameznik sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije na vašem skladu, nato pa v okviru svoje zaposlitve, na svoji enoti kmetijsko gozdarske zadruge pomaga/svetuje kmetom, pri pripravi dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis vašega sklada, še ne ustreza definiciji nasprotja interesov. Manjka namreč eden od elementov nasprotja interesov, to je element zasebnega interesa kmetijskega svetovalca. Če pa bi do morebitnega nasprotja s strani kmetijskega svetovalca lahko prišlo (npr. svetovanje svojemu družinskemu članu,…) pa Komisija svetuje, da se kmetijski svetovalec morebitnemu nasprotju interesov izogne tako, da se v tem konkretnem primeru odpove svetovanju pri prijavljanju na razpis.

(odgovor z dne 23.4.2012 št. 06262-1/2012,69)