V skupščino javnega podjetja je imenovan član, katerega ožji sorodnik (brat) s svojim gradbenim podjetjem kot pogodbeni izvajalec pogosto sodeluje v poslih javnega podjetja. Ali je navedeno dejansko stanje skladno z določili ZIntPK? Če ni, kako ukrepati.

Nasprotje interesov je v 12. točki 4. člena opredeljeno kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe po 13. točki 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.
Nasprotje interesov se ugotavlja za uradne osebe, med katere sodijo funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja (člani skupščine javnega podjetja so torej uradne osebe po ZIntPK, če ima skupščina tudi upravljavska upravičenj). Nasprotje interesov nastane tedaj, ko je izkazan zasebni interes uradne osebe, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog, kar pomeni, da je pri ugotavljanju nasprotja interesov treba upoštevati okoliščine konkretnega primera, ki kažejo na to, da uradna oseba zaradi svojih zasebnih interesov pristransko in neobjektivno opravlja svoje javne naloge.
Ob upoštevanju navedenih določb komisija meni, da samo dejstvo, da brat člana skupščine javnega podjetja pogosto sodeluje v poslih javnega podjetja, še ne povzroča avtomatičnega nasprotja interesov. Nasprotje interesov bi lahko nastalo pri članu skupščine javnega podjetja v primeru, če bi ta kakorkoli sodeloval v postopkih javnega naročanja ali dodeljevanja sredstev gradbenemu podjetju, s katerim je njegov družinski član (brat) lastniško ali ustanoviteljsko povezan. Da bi se izognil morebitnemu nasprotju interesov, se je član skupščine javnega podjetja v takšnem primeru dolžan dosledno izločiti iz vseh faz postopka odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla, v katerem sodeluje gradbeno podjetje, katerega lastnik ali ustanovitelj je njegov brat.

(odgovor z dne 28.11.2011 št. 001-1/2011-930)