Ali je lahko član nadzornega odbora v mestni občini hkrati tudi direktor družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ima ta mestna občina večinski lastniški delež?

Določbe ZIntPK, ki urejajo nezdružljivost opravljanja funkcije, se nanašajo samo na funkcionarje, ki so opredeljeni v 6. točki 4. člena ZIntPK. Po tej določbi in v povezavi z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009 in 51/2010, v nadaljevanju: ZLS) so občinski funkcionarji: župan, podžupan in občinski svetniki. Član nadzornega odbora občine po ZIntPK ni funkcionar, zato se zanj ne uporabljajo določbe ZIntPK glede nezdružljivosti funkcij oz. položajev. Za tolmačenje in razlago ZLS, ki ureja nezdružljivost za člane nadzornih odborov občine, je pristojno Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (bivša SVRL), zato vam predlagamo, da se za razlago obrnete na pristojni organ.
Je pa član nadzornega odbora občine skladno z 10. točko 4. člena ZIntPK uradna oseba, za katero velja dolžnost izogibanja nasprotju interesov po tem zakonu. 12. točka 4. člena ZIntPK nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane ali za osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike (13. točka 4. člena ZIntPK). Da se izogne morebitnemu nasprotju interesov, se mora član nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, izločiti iz morebitnih postopkov nadzora, ki bi se kakorkoli nanašali na družbo, katere direktor je, saj bi se v nasprotnem primeru utegnil ustvariti najmanj videz, da nadzornih nalog nad zadevami iz pristojnosti nadzornega odbora ne opravlja nepristransko in objektivno (v tem primeru bi dejansko nadzoroval sam sebe oziroma utegnil delovati v korist družbe, katere direktor je).

(odgovor z dne 21.5.2012 št. 06240-1/2012-85)