Sin podžupana in občasno tudi sam podžupan opravlja za občino storitve. Komisijo sprašujete, ali je to zakonito in kako se tukaj izvaja nadzor nad učinkovito rabo sredstev.

ZIntPK v prvem odstavku 35. člena določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5-odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Po drugem odstavku 35. člena velja prepoved iz prvega odstavka tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
Po šestem odstavku 35. člena omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije. Po sedmem odstavku so pogodbe ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami tega člena, nične.
Iz navedenih zakonskih določb izhaja absolutna prepoved poslovanja v postopkih javnega naročanja, katerih predmet so naročila blaga, storitev ali gradnje, med naročnikom, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo in funkcionarjem ali njegovim družinskim članom.
Upoštevajoč navedene določbe 35. člena ZIntPK je v vašem primeru, ko podžupan oziroma njegov sin nastopa v postopkih javnega naročanja in opravlja storitve za občino kot fizična oseba ali kot samostojni podjetnik in tudi kot udeleženec v pravnem subjektu z več kot pet odstotnim deležem pri ustanoviteljskih pravicah,upravljanju ali kapitalu, podana absolutna omejitev poslovanja, kar pomeni, da občina kot naročnik in plačnik storitev ne sme naročati storitev oziroma poslovati s podžupanom ali njegovim sinom kot fizičnima osebama, niti s poslovnim subjektom, v katerem je udeležen sin podžupana kot zastopnik ali z več kot pet odstotnim deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V primeru, da je bila pogodba o opravljanju storitev med občino in sinom podžupana sklenjena pred nastopom funkcije podžupana, ostane skladno s četrtim odstavkom 83. člena ZIntPK v veljavi do izteka pogodbenega roka.

(odgovor z dne 7.7.2011 št. 001-1/2011-618)