Katere so dolžnosti lobirancev?

Lobiranci lahko privolijo v stike z lobistom šele po tem, ko so preverili, ali je lobist vpisan v register lobistov, razen izjem, ki jih določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Lobiranec o vsakem stiku z lobistom sestavi zapis, v katerem navede podatke o lobistu. Lobiranec zapis o stiku z lobistom, ki je vpisan v register lobistov, posreduje v roku treh dni v vednost svojemu predstojniku in komisiji.

Če bi pri stiku z lobistom lahko prišlo do nasprotja interesov, je lobiranec dolžan stik odkloniti in o tem izdelati zapis, ki ga je potrebno prav tako v roku treh dni posredovati svojemu predstojniku in komisiji.

V primerih:

  • če lobist ni vpisan v register lobistov,
  • če lobist posreduje netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije,
  • če lobist pri lobiranju ravna proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril
    v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev ali
  • če lobist lobira izven okvirov, ki jih določa ZIntPK,

so lobiranci dolžni v roku desetih dni od poskusa lobiranja tovrstne stike prijaviti komisiji.

Lobiranci morajo biti prav tako pozorni na lobiste (izjeme), katerim se po ZIntPK ni potrebno registrirati, pa vendarle so o tem, kadar gre za lobiranje, dolžni poročati oziroma komisiji prijaviti tovrsten stik. Če lobiranec oceni, da so ti stiki nezakoniti ali v nasprotju z namenom ZIntPK, so jih dolžni zavrniti in o tem obvestiti komisijo v desetih dneh.