Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 22. seje senata komisije
2. Seznanitev senata komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Odločba / dovoljenje za opravljanje druge dejavnosti
4. Predlog za uvedbo preiskave
5. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik