Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Simončiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 31. 12. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Jože Simončič

OPIS OKOLIŠČIN: Poklicni župan v roku treh mesecev po vročitvi izdanega opozorila Komisije ni izstopil oziroma prenehal s članstvom v Svetu in Upravnem odboru zbornice, ki ni združljivo z opravljanjem funkcije poklicnega župana.

SANKCIJA: Izrečen opomin

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar