Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 47

Razpolaganje s stvarnim premoženjem države in občin, pri katerem se uporabljajo določila predpisa o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin na način, ki omogoča posameznim osebam protipravno pridobivanje tega premoženja pod ugodnejšimi pogoji kot veljajo za druge interesente, ustreza definiciji korupcije iz tretje alineje 2. člena ZPKor. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 45

Sodelovanje javnega uslužbenca v postopku testiranja orožja, na podlagi katerega je bil v postopku javnega naročila kot dobavitelj izbran poslovni subjekt, s katerim ima javni uslužbenec poslovne stike, predstavlja nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 44

Ravnanje odgovornih delavcev v zdravstvenih ustanovah, ko sprejemajo v začasno ali trajno uporabo podarjeno ali kako drugače dano medicinsko opremo, pri tem pa ne izdelajo ustreznih strokovnih in ekonomskih analiz in ne izračunajo stroškov njene uporabe, ustreza definiciji koruptivnega ravnanja iz tretje alineje drugega člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem