Zaključne ugotovitve

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov v javnem zavodu

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku ugotavljanja kršitev s področja nasprotja interesov, vodenem zoper nekdanjo poslovodno osebo javnega zavoda, direktorico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, Valerijo Bužan, na 41. seji, dne 7. 11. 2019, sprejel naslednje Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, komisija objavlja v nadaljevanju.

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov v Občini Podvleka

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku ugotavljanja kršitev s področja nasprotja interesov, vodenem zoper nepoklicnega funkcionarja, občinskega svetnika Občine Podvleka, Sebastjana Lipuša, na 41. seji, dne 7. 11. 2019, sprejel naslednje Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, komisija objavlja v nadaljevanju.

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov na osnovni šoli

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku ugotavljanja kršitev s področja nasprotja interesov, vodenem zoper poslovodno osebo javnega zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, ravnatelja Sebastjana Kukovca, na 42. seji, dne 14. 11. 2019, sprejel naslednje Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, komisija objavlja v nadaljevanju.

Ugotovitve komisije o ravnanju županje občine Trbovlje

Ljubljana, 16. januar 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih je senat komisije sprejel dne 19. 12. 2019 in se nanašajo na kršitev integritete županje občine Trbovlje.

Komisija je v letu 2018 skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlntPK) uvedla preiskavo zoper županjo Občine Trbovlje zaradi suma kršitve etike in integritete javnega sektorja v zvezi z izbiro direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje. Komisija je v postopku pridobila dokumentacijo od Občine Trbovlje, Javnega podjetja Komunala Trbovlje in obravnavane osebe, opravila vpogled v javno dostopne evidence ter dne 14. 5. 2019 na seji senata opravila razgovor z obravnavano osebo ter dvema pričama.

Senat komisije je na seji dne 14. 11. 2019 sprejel osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in jih skladno s sedmim odstavkom 13. člena ZIntPK posredoval obravnavani osebi, ki je v roku podala svojo izjasnitev.

Komisija je ugotovila, da je županja Občine Trbovlje v obdobju od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017 takratnemu predsedniku nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Trbovlje poslala več sms sporočil, v katerih ga je spraševala o tem, kako bo glasoval na seji nadzornega sveta, in v katerih mu je sporočila, da gre podpora Občine Trbovlje določenemu kandidatu. Z navedenimi ravnanji je obravnavana oseba vršila politični pritisk na predsednika nadzornega sveta, člana njene svetniške skupine »Lista za naše Trbovlje«, da naj na glasovanju o kandidatih za direktorja javnega podjetja glasuje za določenega kandidata, s čimer je presegla svoje pristojnosti, ki jih opredeljujeta Statut Občine Trbovlje in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje d. o. o., s tem pa je posegla v neodvisnost delovanja in odločanja takratnega predsednika nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Trbovlje in ravnala v nasprotju s 4. členom Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, s čimer je kršila integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZlntPK.

Zaključne ugotovitve in izjasnitev obravnavane osebe so ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dostopne v spodnjih dokumentih.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Uradni list

Ljubljana, 9. januar 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije objavlja ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih je senat komisije sprejel na seji dne 21. 11. 2019 in se nanašajo na kršitev integritete nekdanjega generalnega sekretarja politične stranke LMŠ.

Komisija je v letu 2019 prejela prijavo zaradi zahteve neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja v postopku imenovanja direktorja Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Komisija je v postopku pridobila dokumentacijo Slovenskega državnega holdinga in družbe Hot Mobil, d. o. o., vpogledala v javno dostopne podatke ter opravila razgovore z obravnavano osebo in pričama. Senat komisije je na seji dne 24. 10. 2019 sprejel osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in jih skladno s sedmim odstavkom 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) posredoval v izjasnitev obravnavani osebi, ki pa izjasnitve ni podala.

Komisija je ugotovila, da je ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke LMŠ, ko je na predsednico nadzornega sveta družbe Uradni list RS po telefonu, dne 21. 8. 2019 ob 11:26, vršil pritisk na način, da ji je naročil imenovanje določene osebe za direktorja Uradnega lista RS, želel izvedeti za časovnico kadrovskega postopka in kdaj bo seja nadzornega sveta ter zahteval poročanje o kadrovskem postopku pred komunikacijo s Slovenskim državnim holdingom, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. Zaključne ugotovitve so ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dostopne v spodnjem dokumentu.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

Zaključne ugotovitve v primeru kršitev viceguvernerja Banke Slovenije

Ljubljana, 20. 12. 2019 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na seji, dne 21. 11. 2019, sprejel ugotovitve o konkretnem primeru, ki se nanašajo na kršitev integritete funkcionarja, viceguvernerja Banke Slovenije, Marka Bošnjaka. 

Zoper odločitev komisije je bila vložena tožba na Upravno sodišče RS.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Opomba: Ugotovitve o konkretnem primeru so bile skupaj z izjasnitvijo in sklepom sodišča umaknjene s spletne strani na podlagi sklepa senata Komisije, sprejetega na 1. seji senata dne 7. 1. 2021, in sicer zaradi sprememb novele ZIntPK-C (Uradni list, št. 158/2020), ki drugače ureja pogoje za javne objave dokumentov.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi s postopkom glasovanja za kandidate za člane Evropske komisije

Na podlagi 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku zaradi kršitve določb ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov skladno z ZIntPK v zadevi ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov v postopku glasovanja o predlogu oseb za kandidate za člane Evropske komisije, vodenem zoper nekdanjo predsednico Vlade Republike Slovenije, na 43. seji dne 21. 11. 2019 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru, s katerimi je ugotovil kršitev določb ZIntPK s področja nasprotja interesov.

Opomba: Ugotovitve o konkretnem primeru so bile skupaj z izjasnitvijo umaknjene s spletne strani na podlagi sklepa senata Komisije, sprejetega na 1. seji senata dne 7. 1. 2021, in sicer zaradi sprememb novele ZIntPK-C (Uradni list, št. 158/2020), ki drugače ureja pogoje za javne objave dokumentov.

 

Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem občine Cerknica

Na podlagi 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku zaradi suma kršitve etike in integritete javnega sektorja skladno z ZIntPK v zadevi zamenjave športnega poda v Športni dvorani Cerknica, obnove garderobe v Športni dvorani Cerknica in gradnje novega vrtca v Cerknici na 39. seji dne 24. 10. 2019 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe objavljamo v nadaljevanju.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete poslovodne osebe javnega zavoda Kranjski vrtci

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije  na 35. seji dne 3. 10. 2019 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe objavljamo v nadaljevanju.