OECD

oecdOrganizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih držav, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih ter razvojnih politikah,  mednje od leta 2010 spada tudi Republika Slovenija.

OECD je nastala leta 1961 in tako nadomestila predhodnico – Organizacijo za evropsko ekonomsko sodelovanje (OEEC). Namen organizacije je širjenje politike, ki omogoča največjo mogočo gospodarsko rast, zaposlenost in naraščajoč življenjski standard v državah članicah. Poleg tega si prizadeva za razvoj gospodarstev v državah nečlanicah in pospeševanje svetovne trgovine.

Leta 1997 je OECD sprejel Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ki je stopila v veljavo leta 1999. Konvencija zavezuje Republiko Slovenijo od leta 2001, že pred članstvom v OECD pa je Slovenija zastopala svoje interese v Delovni skupini OECD proti podkupovanju v mednarodnem poslovanju (Working Group on Bribery in International Business Transactions).

Države članice delovne skupine v procesu medsebojnega ocenjevanja ugotavljajo skladnost predpisov posamezne države s Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju in na njeni podlagi izdanimi priporočili. Slovenija je bila v okviru delovne skupine predmet prve in druge faze ocenjevanja, priporočila, ki jih je v zvezi s tem izdala delovna skupina, pa so bila predmet tretje faze ocenjevanja v letu 2013.

Komisija v OECD zastopa Republiko Slovenijo tudi v Mreži za integriteto javnega sektorja (Working Party of Senior Public Integrity Officials, SPIO).

Več o vključitvi Slovenije v OECD:

http://www.arhiv.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/slovenija_v_oecd/index.html

Uradna stran OECD:

www.oecd.org

Aktivnosti OECD na področju preprečevanja korupcije:

http://www.oecd.org/corruption-integrity/

Več o Mreži za integriteto javnega sektorja (SPIO):

https://www.oecd.org/corruption/ethics/working-party-of-senior-public-integrity-officials.htm

Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju:

SI: https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/07/MKBPTJ_01.pdf.pdf
EN: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf