Organizacija in zaposleni

Komisija je organizirana smiselno glede na svoje pristojnosti in naloge, ki so preventivne in nadzorno-preiskovalne narave.

Vodstvo Komisije skrbi za strateško načrtovanje in razvoj temeljnih nalog Komisije, pripravlja predloge sprememb zakonodaje, izvaja pravno svetovanje in zastopanje Komisije v upravno sodnih postopkih, skrbi za mednarodno dejavnost Komisije in odnose z javnostmi.

Urad Komisije opravlja analize in raziskave na področju korupcije z uporabo informacijskih tehnologij, pripravlja predloge sprememb zakonodaje z delovnega področja Komisije ter za Komisijo izvaja administrativne, kadrovske, logistične in finančne naloge.

Služba za nadzor izvaja nadzor in preiskave v primerih sumov korupcije, sumov kršitev integritete in drugih sumov kršitev Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije (ZIntPK), vodi prekrškovne postopke ter izvaja naloge s področij nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja. Pripravlja tudi mnenja, stališča, pojasnila, odgovore na vprašanja ter izvaja usposabljanja z navedenih področij. Več o pristojnostih Službe za nadzor lahko najdete tukaj.

Služba za preventivo oblikuje in izvaja aktivnosti za preprečevanja korupcije ter krepitev integritete, med drugim osvešča javnost in izvaja usposabljanja, nudi pomoč in izvaja naloge s področij načrtov integritete v javnem sektorju, lobiranja, premoženjskega stanja, omejitev sprejemanja daril, protikorupcijske klavzule in izjave o lastniški strukturi, izvaja pa tudi protikorupcijski pregled predpisov. Prav tako je zadolžena za nadzor nad izvajanjem Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji ter oblikovanje predlogov njenih posodobitev. Več o pristojnostih Službe za preventivo lahko najdete tukaj.

Organigram je dostopen tukaj

Zaposleni:

 • Rado Jože Kerč, e-mail, Pomočnik predsednika komisije
 • Milena Podjed Fabjančič, e-mail, Višji svetnik za pravna vprašanja
 • Gregor Pirjevec, e-mail, Svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • Maša Jesenšek, e-mail, Svetnik za odnose z javnostmi
 • Petra Zajc, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I
 • Breda Demšar Petretič, mag. e-mail, Vodja urada komisije
 • mag. Jagoda Vitez, e-mail, Pomočnica vodje Urada komisije
 • Lado Langof, e-mail, Svetnik informatik-analitik
 • Deja Škoporc, e-mail, Svetnik sistemski administrator
 • Maja Divjak, e-mail, Višji svetovalec komisije
 • Leo Lučić, e-mail, Višji svetovalec informatik-analitik
 • Tadeja Primc, e-mail, Finančnik VII/2-II
 • Manca Dovč, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I 
 • Ana Vidic, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I
 • Suzana Plahuta, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I
 • Katja Mihelič Sušnik. e-mail, Vodja službe za nadzor
 • Albert Nabernik, e-mail, Pomočnik vodje službe za nadzor
 • Mirjan Hren, e-mail, Nadzornik višji svetnik
 • David Lapornik, e-mail, Nadzornik svetnik
 • dr. Jure Škrbec,  e-mail, Nadzornik svetnik
 • mag. Andreja Kokalj, e-mail, Nadzornik svetnik
 • Anja Perc, e-mail, Nadzornik svetnik
 • Betka Pajnič, e-mail, Nadzornik svetnik
 • Mojca Beliš Potočnik, e-mail, Nadzornik višji svetovalec II
 • Sanja Marić, e-mail, Nadzornik višji svetovalec II
 • Damir Rozman, e-mail, Nadzornik višji svetovalec III
 • Žarko Lipovec, e-mail, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Martina Josić, e-mail, Nadzornik višji svetovalec III
 • mag. Vita Habjan Barborič e-mail, Vodja službe za preventivo
 • Barbara Fürst, e-mail, Po pooblastilu predsednika Vodja Službe za preventivo
 • mag. Sonja Jelen, e-mail, Po pooblastilu predsednika Pomočnica vodje Službe za preventivo
 • Jana Lesnik, e-mail, Višji svetovalec za preventivo III
 • Gaja Kovač, e-mail, Višji svetovalec za preventivo III
 • Sašo Podobnik, e-mail, Svetovalec za preventivo
 • Nina Wabra Jakič, e-mail, Svetnik za odnose z javnostmi
 • mag. Martina Vodušek, e-mail, Nadzornik svetnik
 • Maja Kuralt, e-mail, Nadzornik višji svetovalec III