Organizacija in zaposleni

Komisija je organizirana smiselno glede na svoje pristojnosti in naloge, ki so preventivne in nadzorno-preiskovalne narave. Komisija je zato organizirana v obliki dveh stebrov – Centra za integriteto in preventivo ter Službe za nadzor in preiskave. Ostale dejavnosti opravlja Urad komisije.

 

Organigram:

Urad komisije skrbi za sistemski razvoj protikorupcijske doktrine in etike delovanja javnega sektorja, opravlja analize in raziskave na področju korupcije z uporabo informacijskih tehnologij, pripravlja predloge sprememb zakonodaje z delovnega področja komisije, skrbi za mednarodno dejavnost komisije in odnose z javnostmi ter za komisijo izvaja administrativne, kadrovske, logistične in finančne naloge.

Služba za nadzor in preiskave izvaja nadzor in preiskave v primerih sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije (ZIntPK), vodi prekrškovne postopke in se ukvarja s področji lobiranja, nasprotja interesov, premoženjskega stanja funkcionarjev, nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja in omejitev sprejemanja daril. Več o pristojnostih Službe za nadzor in preiskave lahko najdete tukaj.

Center za integriteto in preventivo oblikuje in izvaja politiko preprečevanja korupcije ter krepitve integritete, vključno z aktivnostmi osveščanja javnosti, priprave načrtov integritete in predlogov relevantnih predpisov, ter nadzoruje izvajanje ukrepov za preprečevanje korupcije na nacionalni ravni. Več o pristojnostih Centra za integriteto in preventivo lahko najdete tukaj.

SENAT KOMISIJE

Petra Zajc e-mail

Tajnica funkcionarja 

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
tel: +386 (0)1 400 84 83

1. URAD KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Vodja Urada komisije

Breda Demšar Petretič, mag. e-mail

Njena prva zaposlitev v državni upravi je bila na Ministrstvu za notranje zadeve. Diplomirala je leta 2000 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je ob reorganizaciji uprave začela z delom v kabinetu ministra Ministrstva za javno upravo kot pomočnica vodje kabineta. Leta 2007 se je vpisala na magistrski študij in se zaposlila na Ministrstvu za notranje zadeve. Leta 2009 je postala magistra javne uprave. Na Komisiji za preprečevanje korupcije je zaposlena od začetka leta 2010.

Pomočnica vodje Urada komisije in PR: mag. Jagoda Vitez, e-mail

Ostali zaposleni:

 • Rado Jože Kerč, e-mail, Višji svetovalec komisije
 • Milena Podjed Fabjančič, e-mail, Višja svetovalka komisije za pravna vprašanja
 • Gregor Pirjevec, e-mail, Višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje
 • Nina Wabra Jakič, e-mail, Višja svetovalka za odnose z javnostmi (PR)
 • Maša Jesenšek, e-mail, Višja svetovalka za odnose z javnostmi (PR)
 • Maja Divjak, e-mail, Svetovalka komisije
 • Lado Langof, e-mail, Višji informatik – analitik
 • Deja Škoporc, e-mail, Višji sistemski administrator
 • Leo Lučić, e-mail, Informatik – analitik
 • Tadeja Primc, e-mail, Finančnica VII/2
 • Manca Dovč, e-mail, Tajnica funkcionarja V-I 
 • Ana Vidic, e-mail, Tajnica funkcionarja V
 • Suzana Plahuta, e-mail, Poslovni sekretar V

2. SLUŽBA ZA NADZOR IN PREISKAVE

Vodja Službe za nadzor in preiskave

Katja Mihelič Sušnik e-mail

Leta 2004 je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter se po študiju zaposlila v podjetju Merkur, d.d., kjer je opravljala delo na področju tržnih raziskav in nabave. Leta 2009 se je zaposlila v Novi KBM, d.d., kjer je o bančnih storitvah svetovala pravnim osebam, nato pa se je novembra leta 2011 zaposlila na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer je ves čas zaposlitve aktivno izvajala delo na področju preiskav sumov korupcije v bankah ter družbah s kapitalsko naložbo države. V obdobju dela na komisiji se je posvečala tudi področju upravljanja korupcijskih tveganj v povezavi s postopki upravljanja državnih naložb, postopki kadrovanja v družbah s kapitalsko naložbo države ter področju uporabe najvišjih standardov etike in integritete v okviru korporativnega upravljanja teh družb.

Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave: Albert Nabernik, e-mail

Ostali zaposleni:

 • Mirjan Hren, e-mail, Višji nadzornik za sistemsko korupcijo
 • dr. Jure Škrbec,  e-mailVišji nadzornik za omejevanje korupcije
 • David Lapornik, e-mail, Višji nadzornik za omejevanje korupcije
 • Anja Perc, e-mailVišja nadzornica za omejevanje korupcije
 • Damir Rozman, e-mail, Nadzornik za omejevanje korupcije
 • mag. Martina Vodušek, e-mailVišja nadzornica za lobiranje
 • Ana Benko, e-mail, Nadzornica za lobiranje
 • Betka Pajnič, e-mail, Višja nadzornica za premoženjsko stanje
 • Žarko Lipovec, e-mail, Nadzornik za premoženjsko stanje
 • Maja Kuralt, e-mail, Nadzornica za premoženjsko stanje
 • mag. Andreja Kokalj, e-mail, Višja nadzornica za nasprotje interesov
 • mag. Martina Josić, e-mail, Višja nadzornica za nasprotje interesov
 • Mojca Beliš Potočnik, e-mail, Nadzornica za nasprotje interesov
 • Sanja Marić, e-mail, Nadzornica za nasprotje interesov

3. CENTER ZA INTEGRITETO IN PREVENTIVO

Vodja Centra za integriteto in preventivo

Mag. Vita Habjan Barborič e-mail

Po diplomi leta 2002 se je zaposlila pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC kot vodja dejavnosti na področju človekovih pravic, migracij in azila, od leta 2007 dalje pa je opravljala še funkcijo namestnice direktorja. Hkrati je v času od leta 2004 do 2006 opravila volontersko državnotožilsko pripravništvo pri Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem ter Okrožnem sodišču v Krškem. Leta 2007 je opravila pravniški državni izpit. Novembra 2009 se je zaposlila na Komisiji za preprečevanje korupcije, leta 2016 pa je zaključila magistrski študij kazenskopravnih znanosti na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Po pooblastilu predsednika Vodja Centra za integriteto in preventivo: Barbara Fürst, e-mail

Po pooblastilu predsednika Pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo: mag. Sonja Jelen, e-mail

Ostali zaposleni:

 • Jana Lesnik, e-mail, Svetovalka za integriteto in preventivo
 • Sašo Podobnik, e-mail, Svetovalec za integriteto in preventivo
 • Gaja Kovač, e-mail, Svetovalka za integriteto in preventivo