Vizija senata komisije

POGLED NAPREJ

Izhajajoč iz

 • Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
 • Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji,
 • Akcijskega načrta o uresničevanju Resolucije

ter mednarodnih aktov na področju preprečevanja korupcije:

 • Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju,
 • Konvencije Združenih narodov proti korupciji,
 • Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu,
 • Kazensko pravne konvencije o korupciji,
 • Civilnopravne konvencije o korupciji

si Komisija za preprečevanje korupcije prizadeva za zagotavljanje krepitve delovanja pravne države, določanje ukrepov in metod za krepitev integritete ter transparentnosti in za preprečevanje korupcije ter preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov.

VIZIJA

Stremimo k družbi z nič korupcije in k državi integritete, transparentnosti, pravičnosti, enakih možnosti za vse ter družbene blaginje. V odločnem boju proti korupciji dajemo poseben poudarek predvsem okrepljeni moči preventive.

POSLANSTVO

Naše temeljno poslanstvo je doseči ničelno toleranco do korupcije na vseh ravneh ter povrnitev zaupanja državljanov in državljank v institucije pravne države. Vse strokovno znanje, izkušnje in moči vlagamo v to, da država Slovenija postane – država brez korupcije.

VREDNOTE

Ustavnost, transparentnost, nepristranskost in etika so temelji našega dela.
Omejevanje korupcije, krepitev pravne države ter integritete javnega sektorja so naša vodila.
Integritetno, odgovorno in objektivno delovanje je naš pristop.

NALOGE

Za učinkovit boj proti (predvsem sistemski) korupciji je nujen širši, interdisciplinarni pristop ter okrepljena moč preventive.

Z mehanizmi, kot so:

 • odkrivanje in preiskovanje korupcijskih ravnanj,
 • zaznavanje, analiza in zmanjševanje korupcijskih tveganj,
 • krepitev transparentnosti in integritete javnega sektorja,
 • razvoj in implementacija orodij za preprečevanje korupcije (etični kodeksi, načrti integritete, sistemi za zaščito prijaviteljev, politike obvladovanja tveganj …),
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje,

najbolj učinkovito preprečujemo, da bi prihajalo do korupcijskih ravnanj.

ORODJA ZA DOSEGO CILJEV

Komisija je že vzpostavila učinkovite nadzorne mehanizme:

 • odkrivanje in preiskovanje korupcijskih ravnanj,
 • vodenje registra lobistov,
 • nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev,
 • nadzor nad omejitvami poslovanja,
 • register daril,
 • ugotavljanje nasprotja interesov.

Komisija je že vzpostavila učinkovite preventivne mehanizme:

 • implementacija načrtov integritete kot enega temeljnih orodij za (samo)zaznavo korupcijskih tveganj v vseh ustanovah javnega sektorja,
 • aplikacija Supervizor kot temeljno orodje na področju transparentnosti porabe javnih sredstev,
 • odgovori na vprašanja, predvsem v zvezi z načrti integritete, nasprotjem interesov, omejitvami poslovanja in protikorupcijsko klavzulo,
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje ter drugi preventivni ukrepi in projekti.

STRATEŠKE USMERITVE

DESET KLJUČNIH CILJEV

Komisija za preprečevanje korupcije se bo v mandatu senata strateško usmerila v:

1 ) Pripravo sistemskih analiz, priporočil in načelnih mnenj z namenom zaznavanja in odprave sistemskih korupcijskih tveganj.

2) Sistemske in tematske nadzore na področjih, kjer Komisija za preprečevanje korupcije zaznava največ korupcijskih tveganj (zdravstvo, bančništvo, lokalna samouprava, upravljanje z državnim premoženjem, prodaja državnega premoženja, javno naročanje …).

3) Izvedbo raziskav in analiz s področja zaznave korupcijskih tveganj, spodbujanje priprave razvoja metodologije za zaznavanje nasprotja interesov in merjenje korupcije – v sodelovanju z državnimi ter znanstveno-raziskovalnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.

4) Evalvacijo in nadgradnjo načrtov integritete bomo izvedli z namenom, da bi ti postali celovit mehanizem za (samo)zaznavanje in odpravo korupcijskih tveganj ter tveganj drugih neetičnih in protipravnih ravnanj v ustanovah javnega sektorja.

5) Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje ter delo z mladimi. Usmerjena izobraževanja za posamezne ciljne skupine, implementacija protikorupcijskih vsebin v kurikulume osnovnih in srednjih šol, usposabljanja in ozaveščevalni projekti (tradicionalni Teden boja proti korupciji, tradicionalni Festival protikorupcijskega filma …).

6) Okrepljeno mednarodno dejavnost. Proaktvino delovanje komisije na področju mednarodne dejavnosti, izmenjava informacij, znanj in praks ter organizacija vsaj ene mednarodne konference na vsaki dve leti.

7) Nadgradnjo aplikacije Supervizor kot edinstvenega orodja za analize, odkrivanje in preprečevanje korupcijskih tveganj na področju porabe javnih sredstev, omejitev poslovanja, nasprotja interesov in zagotavljanja transparentnosti.

8) Transparentnost lobističnih stikov. Komisija si bo z ozaveščanjem o pomenu poročanja o lobističnih stikih prizadevala, da bodo vsi deležniki dosledno poročali. Okrepila bo nadzor ter usposabljanje na področju lobiranja.

9) Poglobljen nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev, tudi v povezavi s preprečevanjem nasprotja interesov.

10) Zaščito prijaviteljev (»žvižgačev«). Pripravili bomo predlog celostne sistemske rešitve za vzpostavitev notranjih in zunanjih sistemov za prijavo nepravilnosti ter zaščito prijaviteljev korupcijskih ravnanj in drugih nepravilnosti v ustanovah javnega sektorja in širše.