Zakonodaja

Slovenski pravni akti

V Republiki Sloveniji je bil dolgo časa edini predpis na temo korupcije materialni kazenskopravni predpis, ki je določal kazniva dejanja z elementi korupcije. Šele leta 2004 je država začela s sprejemanjem posebnih pravnih aktov o korupciji – najprej posebnega zakona, nato nacionalne protikorupcijske strategije in poslovnika o delu komisije, potem pa so sledili različni podzakonski akti, utemeljeni na sprejetih pravnih aktih.