Premoženjsko stanje

Obrazci za organe (posredovanje podatkov za seznam zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem)

Komisija skladno s V. poglavjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem ter skladno s 76. členom ZIntPK vodi register teh zavezancev.

ZIntPK je na področju nadzora nad premoženjskim stanjem razširil nabor zavezancev tako, da mednje spadajo poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe in osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade RS oziroma Državnega zbora RS in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo. Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskim stanju komisiji tudi člani uprave SDH,člani nadzornega sveta SDH, prokuristi SDH, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Organi in organizacije, kjer so zaposleni zavezanci, so komisiji skladno s petim odstavkom 41. člena ZIntPK dolžni posredovati sezname teh zavezancev v 30 dneh po vsaki spremembi (nastopu in prenehanju funkcije/dela). Seznami vsebujejo podatke o osebnem imenu, funkciji oziroma položaju ter nazivu organa, kjer zavezanec opravlja funkcijo, naslovu stalnega bivališča, EMŠO in davčno številko zavezanca.

Izjema je sporočanje seznamov oseb odgovornih za javna naročila. Naročniki lahko osebe, odgovorne za javna naročila, sporočajo sproti v 30 dneh od dne, ko je posameznik pridobil ta status, pri čemer zadostuje, da posameznika v seznam vnesejo le enkrat na leto, in sicer takrat, ko je v tem letu prvič sodeloval v postopku javnega naročanja, v katerem je pridobil status osebe, odgovorne za javno naročilo. Za dosego namena in ciljev ZIntPK na področju posredovanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, pa zadostuje tudi, da organ oziroma organizacija najkasneje do 31. 12. tekočega leta komisiji sporoči vse potrebne podatke o osebah, ki so v tem letu pridobile status oseb, odgovornih za javna naročila, kot jih določa ZIntPK (kot datum nastopa funkcije se v tem primeru v obrazec za prijavo zavezancev navede dan, ko se oseba vnese v obrazec oziroma seznam).  Obrazca za odjavo zavezancev se kadar gre za funkcijo osebe, odgovorne za javna naročila, ne izpolnjuje. Izpolnjuje se samo obrazec za prijavo zavezancev. Za podrobnejše informacije prilagamo naslednjo pojasnilo:

 

Na voljo sta dva ločena obrazca, eden za prijavo (ob nastopu funkcije oziroma dela) posameznika v seznam zavezancev in eden za odjavo (ob prenehanju funkcije oziroma dela) posameznika iz seznama zavezancev. Prosimo vas, da izberete ustrezni obrazec:
•    Nadaljuj na obrazec za prijavo posameznika v seznam zavezancev
•    Nadaljuj na obrazec za odjavo posameznika iz seznama zavezancev

Posebno obvestilo glede posredovanja seznama oseb, odgovornih za javna naročila:
Naročniki lahko osebe, odgovorne za javna naročila, prek obrazca za prijavo zavezancev sporočajo sproti v 30 dneh od dne, ko je posameznik pridobil ta status, pri čemer zadostuje, da posameznika v seznam vnesejo le enkrat na leto, in sicer takrat, ko je v tem letu prvič sodeloval v postopku javnega naročanja, v katerem je pridobil status osebe, odgovorne za javno naročilo. Za dosego namena in ciljev ZIntPK na področju posredovanja seznamov oseb, odgovornih za javna naročila, pa zadostuje tudi, da organ oziroma organizacija najkasneje do 31. 12. tekočega leta prek obrazca za prijavo zavezancev komisiji sporoči vse potrebne podatke o osebah, ki so v tem letu pridobile status oseb, odgovornih za javna naročila, kot jih določa ZIntPK (kot datum nastopa funkcije se v tem primeru v obrazec za prijavo zavezancev navede dan, ko se oseba vnese v obrazec oziroma seznam).

Obrazci za prijavo premoženjskega stanja

Komisija skladno s prvo in deseto alinejo drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) vodi evidenco zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem, ki vključuje podatke iz prvega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena ZIntPK. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po tem zakonu ter za objavo podatkov (kadar tako določa zakon) in za izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije. Komisija prav tako vodi evidenco zavezancev po 62. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14;  ZSDH – 1).

Zavezanci, ki so komisiji dolžni poročati premoženjsko stanje, so naslednji:
•   poklicni funkcionarji,
•   nepoklicni župani in podžupani,
•   uradniki na položaju,
•   poslovodne osebe,
•   osebe, odgovorne za javna naročila,
•   uradniki Državne revizijske komisije in
•  državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade RS ali Državnega zbora RS (če njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije, za katero opravljajo funkcijo).

Pozneje veljavni predpisi so širli nabor zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, in sicer na:

  • člane upravnega odbora DUTB (9. člen Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 in spremembe),

  • člane uprave SDH, člane nadzornega sveta SDH, prokuriste SDH, pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, člane uprav, člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (62. člen Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14),

  • direktorja Agencije in člani strokovnega sveta (500. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15)),

  • poslovodno osebo SIDG (17. člen Zakona o slovenskih državnih gozdovih (Uradni list RS, št. 9/16)),

  • izredne upravitelje (119. člen Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16).
  • člani organov vodenja in nadzora Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ter pravnih oseb, v katerih imajo Študentska organizacija Slovenije ali njene organizacijske oblike prevladujoč vpliv (3. člen Zakona o spremembah Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 59/19)).

Do 15. 4. 2014 so osebe, odgovorne za javna naročila po 11. točki 4. člena ZIntPK osebe, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, v katerem vrednost postopka presega mejne vrednosti za oddajo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki so 40.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve ter 80.000,00 EUR brez DDV za gradnje. Osebe, ki sodelujejo v postopku naročila nižje vrednosti, torej niso zavezanci. Z zadnjo novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 19/2014 – ZJN-2E) je prišlo do sprememb vrednosti javnega naročila in posledično do sprememb nabora oseb, odgovornih za javna naročila, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK.

Od 16. 4. 2014 dalje so zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe odgovorne za javna naročila, le osebe, ki sodelujejo pri postopkih javnih naročil na način, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, in sicer, kadar gre za javna naročila, ki presegajo vrednosti 134.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 274.000,00 EUR brez DDV za gradnje.

1. 4. 2016 je začel veljati novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3), ki je med drugim razveljavil Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 in naslednji, ZJNVETPS), ki je doslej urejal javno naročanje na infrastrukturnem področju, ter spremenil mejne vrednosti javnih naročil. Posledično je prišlo tudi do sprememb nabora oseb, odgovornih za javna naročila, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK.

Od 1. 4. 2016 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:

  • Na splošnem področju: 

pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 135.000 EUR brez DDV (organi RS in samoupravnih lokalnih skupnosti) oziroma enaka ali višja od 209.000 EUR brez DDV (če je organ RS ali samoupravne lokalne skupnosti dejaven na področju obrambe in naroča blago, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, druge osebe javnega prava);

pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 500.000 EUR brez DDV;

pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 750.000 EUR brez DDV.

 

  • Na infrastrukturnem področju: 

pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 418.000 EUR brez DDV;

pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV;

pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV.

 

Od 1. 1. 2018 veljajo nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU, ker je Evropska komisija sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2365 z dne 18. decembra 2017, Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2364 z dne 18. decembra 2017, Delegirana uredba Komisije (EU) št. 017/2366 z dne 18. decembra 2017 in Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2367 z dne 18. decembra 2017.

Nove mejne vrednosti so:

  • Na splošnem področju:

– pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 144.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila organov RS in samoupravnih lokalnih skupnosti;

–  pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 221.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila drugih naročnikov;

– pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;

– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

 

  • Na infrastrukturnem področju: 

– pri naročanju blaga ali storitve, če je vrednost naročila enaka ali višja od 443.000 EUR brez DDV;

– pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;

– pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja

Pred dokončno potrditvijo obrazca izberite možnost “PREDOGLED” in preverite, ali ste vse podatke vnesli pravilno. Če želite popraviti podatek ali dodati vrsto podatkov, izberite možnost “POPRAVLJANJE” in podatke ustrezno dopolnite oziroma popravite. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca so zapisana tudi v samem obrazcu, skozi katerega vas bo vodil sistem. S potrditvijo vnosa se ustvari PDF dokument (potrditveni dokument), ki ga natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. V kolikor razpolagate z veljavnim elektronskim podpisom (kvalificiranim digitalnim potrdilom), lahko omenjeni potrditveni PDF dokument podpišete z njim in ga pošljete na elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

 

Na voljo so ločeni obrazci. Prosimo vas, da izberite ustrezen obrazec in pazljivo preberete navodila:

•    Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela ter za osebe odgovorne za javna naročila in uradnike Državne revizijske komisije, ki poročajo komisiji podatke o premoženjskem stanju enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
Ta obrazec je tudi za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega zavezanca.

•     Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja poročanje premoženjskega stanja, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila).

•     Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oziroma dela eno leto po prenehanju funkcije

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela. Ta obrazec se torej uporablja poročanje premoženjskega stanja, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila).

•    Nadaljuj na obrazec za prijavo podatkov o spremembi premoženjskega stanja

Obrazec je namenjen prijavi sprememb premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije oziroma dela; zavezanci morajo komisiji poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.Tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila.

Obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca – gre za obrazec, ki ga izpolni le zavezanec na poseben poziv komisije.

Komisija je pripravila obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca, ki je na spodnji povezavi na voljo v PDF obliki. Obrazec natisnite, izpolnite in s pisemsko pošiljko posredujte na naslov Komisije.

•    Obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca