Izvajanje in poročanje


POMEMBNO GRADIVO

Po sprejemu načrta integritete mora zavezanec sprejete ukrepe tudi izvesti. Ko so posamezni ukrepi izvedeni, je to potrebno zabeležiti v elektronskem registru tveganj, vsako leto pa je do 5. junija o izvajanju ukrepov potrebno poročati še Komisiji.

IZVAJANJE NAČRTOV INTEGRITETE

Pri izvajanju načrtov integritete sodelujejo predstojnik organizacije, delovna skupina, skrbnik načrta integritete in zaposleni, ki so v načrtu integritete določeni kot izvajalci posameznih ukrepov.

Naloga delovne skupine za pripravo načrta integritete in predstojnika organizacije je, da zaposlenim predstavijo tveganja, ki so jih prepoznali v organizaciji, kot tudi ukrepe, ki bodo izvedeni za odpravo teh tveganj. To je potrebno storiti tako po sprejemu načrta integritete, kot tudi po vsaki posodobitvi.

Predstojnik organizacije mora poleg seznanitve iz prejšnjega odstavka zaposlenim še odrediti izvajanje posameznih ukrepov in jim za to zagotoviti ustrezen čas (na primer tako, da jih razbremeni drugih nalog). Prav tako mora sprejeti interne akte in druge organizacijske pogoje, ki omogočajo izvajanje ukrepov.

Skrbnik načrta integritete je »desna roka« predstojnika pri uresničevanju načrta integritete. Njegova naloga je, da poskrbi, da se zaposleni (ne glede na to, ali načrt predvideva njihove aktivnosti pri uresničevanju ukrepov ali ne) seznanijo z identificiranimi tveganji, dejavniki tveganj in ukrepi, ki so predvideni v načrtu integritete. Prav tako mora izvajati reden nadzor nad tem, ali posamezni nosilci ukrepe izvajajo in o tem po potrebi poročati predstojniku. Če skrbnik opazi, da izvajanje načrta integritete ne poteka zadovoljivo zaradi pasivnosti predstojnika, je njegova dolžnost, da opozori tudi na to. Skrbnik načrta integritete mora zaposlene tudi redno izobraževati v zvezi z vprašanji s področja integritete, s katerimi se srečuje njihova organizacija, prav tako pa jim svetuje pri obravnavi njihovih individualnih dilem.

⇒ Za natančnejše informacije v zvezi z izvajanjem načrta integritete in nalogami predstojnika ter skrbnika glej Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.


POROČANJE

Vsakič, ko organizacija izvede določen ukrep, mora skrbnik načrta integritete to zabeležiti v elektronskem registru tveganj. Več informacij o vstopu v spletni register tveganj in njegovi uporabi najdete na podstrani elektronski register tveganj.

Rok za poročanje

Vsako leto do 5. junija mora zavezanec za izdelavo načrta integritete tudi oddati letno poročilo o izvedenih ukrepih. Osnutek poročila pripravi skrbnik načrta integritete, sprejme pa ga predstojnik organizacije. Poročilo v spletnem registru tveganj odda skrbnik načrta integritete.

Poročilo se odda na posebnem obrazcu, ki ga skrbnik načrta integritete prevzame v spletnem registru tveganj. Jedro poročila predstavlja prikaz stanja vseh ukrepov, za katere je organizacija v načrtu integritete določila, da jih je potrebno izvesti v obdobju do oddaje poročila. Pri ukrepih, ki niso bili izvedeni, je potrebno navesti tudi razloge, ki niso dopuščali njihove izvedbe. Pomembno je, da poročilo in register tveganj prikazujeta enako stanje izvajanja ukrepov, zaradi česar je registre tveganj ob oddaji poročila potrebno posodobiti.