Zunanja prijava

Organ za zunanjo prijavo varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. Ta določba velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu organu v pristojno obravnavo. Ugotavljanje identitete in razkritje podatkov o prijavitelju, posredniku ali povezanih osebah je prekršek v skladu s kazenskimi določbami ZZPri.

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če:

 • notranja pot za prijavo ni vzpostavljena,

 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati,

 • prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

ZZPri je določil 25 organov za zunanjo prijavo, ki so pristojni za obravnavo prijavljene kršitve glede na njihove pristojnosti in naloge, in sicer na način in po postopku, ki sta opredeljena v področnih predpisih.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) so kot uradne osebe za zunanjo prijavo imenovani uslužbenci Centra za zaščito prijaviteljev:

 • Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev po pooblastilu,

 • dr. Jure Škrbec, CFE, svetnik za zaščito prijaviteljev.


Zunanjo prijavo na Komisijo se lahko poda na naslednje načine:

Organ za zunanjo prijavo varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. Ta določba velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu organu v pristojno obravnavo. Ugotavljanje identitete in razkritje podatkov o prijavitelju, posredniku ali povezanih osebah je prekršek v skladu s kazenskimi določbami ZZPri.

Sprejem, evidentiranje in obravnava zunanje prijave na Komisiji so podrobneje urejeni v Navodilu o vzpostavitvi zunanje poti za prijavo.Organi za zunanjo prijavo

so taksativno našteti v 14. členu ZZPri:

 1. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

 2. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

 3. Agencija za trg vrednostnih papirjev

 4. Agencija za zavarovalni nadzor

 5. Banka Slovenije

 6. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

 7. Finančna uprava Republike Slovenije

 8. Informacijski pooblaščenec

 9. Inšpekcija za informacijsko varnost

 10. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost

 11. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

 12. Inšpekcija za varstvo pred sevanji

 13. Inšpektorat Republike Slovenije za delo

 14. Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

 15. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

 16. Inšpektorat za javni sektor

 17. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

 18. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

 19. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

 20. Komisija za preprečevanje korupcije

 21. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

 22. Slovenski državni holding

 23. Tržni inšpektorat Republike Slovenije

 24. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

 25. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

Zzpri Zunanja Prijava
Sistem zunanje prijave po ZZPri na Komisiji