Sklic 17. seje senata KPK

12. 04. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 16. 4. 2024, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 16. seje senata Komisije
2. Predlog Osnutka Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Sklepa o vpogledu v spis
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik