Sklic 18. seje senata KPK

18. 04. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 4. 2024, ob 9.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Seznanitev senata o prejetem obvestilu funkcionarja (26. člen ZIntPK)
2. Predlog Odločbe o preklicu Odločbe/Dovoljenja št. 1/2015
3. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023 in Ocena stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik