Omejitve poslovanja

Komisija za preprečevanje korupcije vodi in obdeluje podatke o omejitvah poslovanja na podlagi 2. in 8. alineje 2. odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer vodi evidenco poslovnih subjektov, s katerimi organ ne sme poslovati zaradi omejitev v 35. členu ZIntPK. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev, izvajanja nadzora nad omejitvami poslovanja, sporočanja podatkov in objavljanja podatkov o poslovnih subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja.

Odgovorna oseba organa ali organizacije, ki Komisiji ne posreduje seznama subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, se po 12. odstavku 77. člena ZIntPK kaznuje z globo od 400 do 4000 evrov. Funkcionar, ki v organu, v katerem opravlja funkcijo, ne sporoči podatkov o subjektih, s katerimi so on ali njegovi družinski člani povezani na način iz 1. odstavka 35. člena ZIntPK, se po 8. alineji 1. odstavka 77. člena ZIntPK kaznuje z globo od 400 do 1200 evrov.

Obrazci


Navodila