Delo KPK

Vpisani so podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 (in jih sproti dopolnjujemo) in podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018**.

Prijave

Število prejetih prijav 317
Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus 255

 

Pravna mnenja, ugotovitve, pojasnila, pobude in odgovori

Področje nasprotja interesov 52
Področje nezdružljivosti funkcij 18
Področje omejitev poslovanja 16
Področje premoženjskega stanja 42
Področje lobiranja 41
Področje preventive in načrtov integritete 48**
Število ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete* 3
Število ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 0**

*Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, Mnenje o postopku spreminjanja uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Področje nezdružljivosti funkcij

Število opozoril funkcionarjem
glede nezdružljivosti funkcij
2
Število odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti 0

 

Področje premoženjskega stanja  (število prejetih in pregledanih obrazcev)

Odjava premoženjskega stanja 139
Odjava iz registra zavezancev 146
Prijava spremembe premoženjskega stanja 637
Prijava v register zavezancev 974
Prijava premoženjskega stanja 3.116

 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Število vseh prejetih vlog* 24
Število vseh v celoti zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge 7
Število vseh delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge 14
Število vseh ugodenih zahtev iz posamezne vloge 9
Število vlog v postopku reševanja 0
Število zadev v pritožbenem postopku 0

*posamezna vloga lahko vsebuje več kot eno zahtevo

 

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Število izvedenih usposabljanj 12
Število udeležencev usposabljanj 535

 

Področje protikorupcijske klavzule

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe 1
Odgovori na vprašanja 7

 

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb

Število uvedenih prekrškovnih postopkov/ukrepov 19
Število pravnomočno zaključenih postopkov/ukrepov 8