Delo KPK

Vpisani so podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (in jih sproti dopolnjujemo).

Prijave

Število prejetih prijav 273
Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus 219

 

Pravna mnenja, ugotovitve, pojasnila, pobude in odgovori

Področje nasprotja interesov 42
Področje nezdružljivosti funkcij 15
Področje omejitev poslovanja 14
Področje premoženjskega stanja 35
Področje lobiranja 39
Področje preventive in načrtov integritete 48
Število ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete* 2
Število ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 0

*Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, Mnenje o postopku spreminjanja uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Področje nezdružljivosti funkcij

Število opozoril funkcionarjem
glede nezdružljivosti funkcij
2
Število odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti 0

 

Področje premoženjskega stanja  (število prejetih in pregledanih obrazcev)

Odjava premoženjskega stanja 108
Odjava iz registra zavezancev 120
Prijava spremembe premoženjskega stanja 628
Prijava v register zavezancev 928
Prijava premoženjskega stanja 3.086

 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Število vseh prejetih vlog* 21
Število vseh v celoti zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge 5
Število vseh delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge 7
Število vseh ugodenih zahtev iz posamezne vloge 9
Število vlog v postopku reševanja 3
Število zadev v pritožbenem postopku 0

*posamezna vloga lahko vsebuje več kot eno zahtevo

 

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Število izvedenih usposabljanj 11
Število udeležencev usposabljanj 519

 

Področje protikorupcijske klavzule

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe 1
Odgovori na vprašanja 6

 

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb

Število uvedenih prekrškovnih postopkov/ukrepov 14
Število pravnomočno zaključenih postopkov/ukrepov 3