Delo KPK

Vpisani so podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 (in jih sproti dopolnjujemo) in podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018**.

Prijave

Število prejetih prijav 507
Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus 415

 

Pravna mnenja, ugotovitve, pojasnila, pobude in odgovori

Področje nasprotja interesov 99
Področje nezdružljivosti funkcij 37
Področje omejitev poslovanja 31
Področje premoženjskega stanja 68
Področje lobiranja 87
Področje preventive in načrtov integritete 109**
Število ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete* 4
Število ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 0**

*Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, Mnenje o postopku spreminjanja uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Področje nezdružljivosti funkcij

Število opozoril funkcionarjem
glede nezdružljivosti funkcij
2
Število odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti 0

 

Področje premoženjskega stanja  (število prejetih in pregledanih obrazcev)

Odjava premoženjskega stanja 275
Odjava iz registra zavezancev 438
Prijava spremembe premoženjskega stanja 668
Prijava v register zavezancev 1.584
Prijava premoženjskega stanja 3.297

 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Število vseh prejetih vlog* 51
Število vseh v celoti zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge 12
Število vseh delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge 31
Število vseh ugodenih zahtev iz posamezne vloge 14
Število vlog v postopku reševanja 3
Število zadev v pritožbenem postopku 1

*posamezna vloga lahko vsebuje več kot eno zahtevo

 

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Število izvedenih usposabljanj 27
Število udeležencev usposabljanj 1.565

 

Področje protikorupcijske klavzule

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe 1
Odgovori na vprašanja 9

 

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb

Število uvedenih prekrškovnih postopkov/ukrepov 58
Število pravnomočno zaključenih postopkov/ukrepov 39