Delo KPK

Vpisani so podatki za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018.

Prijave

Število prejetih prijav 409
Število prijav, ki so prestale predhodni preizkus 331

 

Pravna mnenja, ugotovitve, pojasnila, pobude in odgovori

Področje nasprotja interesov 72
Področje nezdružljivosti funkcij 23
Področje omejitev poslovanja 19
Področje premoženjskega stanja 50
Področje lobiranja 55
Področje preventive in načrtov integritete 109
Število ocenjenih predlogov zakonov in drugih pravnih aktov z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete* 3
Število ocen korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete 0

*Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, Mnenje o postopku spreminjanja uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Področje nezdružljivosti funkcij

Število opozoril funkcionarjem
glede nezdružljivosti funkcij
2
Število odločb poklicnim funkcionarjem za opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti 0

 

Področje premoženjskega stanja  (število prejetih in pregledanih obrazcev)

Odjava premoženjskega stanja 212
Odjava iz registra zavezancev 325
Prijava spremembe premoženjskega stanja 649
Prijava v register zavezancev 1.308
Prijava premoženjskega stanja 3.210

 

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja

Število vseh prejetih vlog* 35
Število vseh v celoti zavrnjenih zahtev iz posamezne vloge 8
Število vseh delno ugodenih zahtev iz posamezne vloge 22
Število vseh ugodenih zahtev iz posamezne vloge 11
Število vlog v postopku reševanja 0
Število zadev v pritožbenem postopku 0

*posamezna vloga lahko vsebuje več kot eno zahtevo

 

Izvedena izobraževanja in usposabljanja za javni sektor

Število izvedenih usposabljanj 16
Število udeležencev usposabljanj 992

 

Področje protikorupcijske klavzule

Število izdanih dovoljenj za izvzetje iz dolžnosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe 1
Odgovori na vprašanja 9

 

Prekrškovni postopki zoper fizične osebe, pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb

Število uvedenih prekrškovnih postopkov/ukrepov 50
Število pravnomočno zaključenih postopkov/ukrepov 19